MENU Zatvoriť
Select language

Program Antivirus – režim C v ERP Money

 • 29. 6. 2020
 • 6 minut čtení

Snížení vyměřovacího základu pojistného za zaměstnavatele za červen až srpen 2020.

V důsledku hospodářských následků souvisejících s výskytem koronaviru je program Antivirus s dosavadními režimy A a B, nově doplněn o tzv. režim C. Zaměstnavatelé, kteří splní podmínky, budou mít možnost si snížit vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění při podání pojistného za měsíce červen, červenec a srpen 2020 – viz zákon. Snížení (prominutí) se týká vyměřovacího základu zaměstnavatele, ze kterého se počítá pojistné ve výši 24,8 %. Snížení se netýká vyměřovacího základu zaměstnance.

Zákon č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů byl oficiálně vydán ve sbírce zákonů 30. 6. 2020.

Níže představujeme důležitý úryvek ze zákona:
㤠2
  (1) Nárok na prominutí pojistného za kalendářní měsíc má zaměstnavatel, jestliže
    a) 
počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, nepřesahuje v posledním dni kalendářního měsíce 50,
    b) 
počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, činí v posledním dni kalendářního měsíce aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v posledním dni března 2020,
    c) 
úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí aspoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020,
    d) 
odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci, ve stanovené lhůtě a ve výši uvedené na přehledu podle § 9 zákona o pojistném, a
    e) za kalendářní měsíc nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů poskytovaných zaměstnavatelům z Cíleného programu podpory zaměstnanosti, který jako cílený program k řešení zaměstnanosti podle § 120 zákona o zaměstnanosti byl schválen vládou České republiky ke zmírnění negativních dopadů onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem označovaným jako SARS-CoV-2 na zaměstnanost v České republice.
  (2) Nárok na prominutí pojistného 
nemá
    a) zaměstnavatel uvedený v § 109 odst. 3 zákoníku práce,
    b) poskytovatel zdravotních služeb, jehož zdravotní služby jsou aspoň částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na základě smlouvy se zdravotní pojišťovnou, pokud má podle zvláštního právního předpisu nárok na kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS-COV-2 v roce 2020,
     c) zaměstnavatel, který nebyl ke dni 1. června 2020 daňovým rezidentem
     1. České republiky, nebo
     2. jiného členského státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a nedosáhl většiny svých příjmů za poslední skončené zdaňovací období daně z příjmů ze zdrojů na území České republiky.

§ 3
  (1) Do vyměřovacího základu zaměstnavatele za kalendářní měsíc uvedený v § 1 odst. 1 větě první se nezahrnují vyměřovací základy zaměstnanců 
v pracovním poměru, jejichž pracovní poměr trvá v posledním dni kalendářního měsíce. Pokud vyměřovací základ zaměstnance uvedeného ve větě první převyšuje 1,5 násobek průměrné mzdy, nezahrnuje se do vyměřovacího základu zaměstnavatele podle věty první jen ta část vyměřovacího základu zaměstnance, která nepřevyšuje 1,5 násobek průměrné mzdy; průměrná mzda se stanoví podle § 23b odst. 4 zákona o pojistném a 1,5násobek průměrné mzdy se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
  (2) Ustanovení odstavce 1 neplatí, pokud se jedná o vyměřovací základ zaměstnance, jemuž byla dána zaměstnavatelem 
výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce“. 

Formulář „Přehled o výši pojistného“ 

ČSSZ zveřejní v nejbližší době nový vzor Přehledu o výši pojistného (PVPOJ2020), který bude platit jen pro podání za měsíce červen až srpen 2020 a pouze v případě uplatnění snížení vyměřovacího základu zaměstnavatelem. 

Zaměstnavatelé, kteří budou vykazovat vyměřovací základy ve standardní výši, použijí za měsíce červen až srpen 2020 tak, jak jsou zvyklí současný vzor Přehledu o výši pojistného (PVPOJ2016) s číselným označením 89 542 14 III/2019 (je součástí programu Money S4, S5). Pak se má za to, že zaměstnavatel snížení svého vyměřovacího základu neuplatnil. 

Při podávání přehledu pojistného za září 2020 a dále, bude opět využíván výhradně stávající vzor PVPOJ2016. 

Postup v ERP Money 

V Money ERP není řešena podpora výpočtu sníženého vyměřovacího základu ani nový vzor Přehled o výši pojistného PVPOJ2020. Abyste ale mohli využít této podpory pro menší zaměstnavatele, doporučujeme Vám následující postup: 

Pro zjištění nároku bude třeba za každý měsíc ověřit, že: 

 • počet zaměstnanců v pracovním poměru k poslednímu dnu kalendářního měsíce není více než 50,
 • počet zaměstnanců účastných nemocenského pojištění v daném měsíci oproti březnu 2020 činí aspoň 90 %,

TIP: Pro získání potřebných informací využijte v modulu Mzdy seznam Zaměstnanci, kde z Výběru sloupců zobrazíte sloupce Datum nástupu / výstupu a Pracovní poměr. Upravený seznam snadno vyexportujte do Excelu. 

 • úhrn vyměřovacích základů v daném měsíci činí ve srovnání s březnem 2020 alespoň 90 %.

TIP: V menu Mzdy / Tiskové sestavy / Sociální pojištění / Přehled vyměřovacích základů SP (vyberte pouze zaměstnance, kteří jsou v pracovním poměru).

Dovolujeme si upozornit, že ověření splnění všech podmínek pro uplatnění prominutí pojistného bude součástí běžných kontrol ČSSZ.

Za každý měsíc proveďte výpočet následujícím způsobem:
V první řadě určete celkový nesnížený vyměřovací základ za všechny zaměstnance.

TIP: Pomohou Vám tiskové sestavy Přehled sociálního pojištění nebo Přehled vyměřovacích základů SP. 

Dále zjistěte, u kterých zaměstnanců je možné snížit vyměřovací základ. Jde o zaměstnance, vyhovující těmto podmínkám: 

 1. jsou v pracovním poměru,
 2. pracovní poměr trval k poslednímu dni kalendářního měsíce,
 3. nebyla jim zaměstnavatelem dána výpověď z důvodu, že se zaměstnavatel ruší, nebo přemisťuje, nebo pro nadbytečnost.

U každého zaměstnance jde snížit vyměřovací základ maximálně do 1,5 násobku průměrné mzdy, tj. nejvýše 52 253 Kč (část vyměřovacího základu zaměstnance převyšující částku 52 253 Kč se do sníženého vyměřovacího základu zaměstnavatele zahrne vždy).

TIP: Použijte tiskovou sestavu Přehled vyměřovacích základů SP. 

Nyní máte k dispozici potřebné údaje, které od sebe odečtete (snížený vyměřovací základ od celkového nesníženého vyměřovacího základu). Tento výsledek uveďte v tiskové sestavě Přehled o výši pojistného (viz níže) do řádku 4. Dále z této hodnoty dopočítejte pojistné za zaměstnavatele (řádek 5.). 

Podání je třeba provést v novém vzoru PVPOJ2020. Je nutné jej zeditovat ručně na ePortálu ČSSZ, kde bude k dispozici i odkaz na vzor formuláře (volba Vyplnit tiskopis). 

 • V řádku 1. uveďte celkový úhrn vyměřovacích základů všech zaměstnanců.
 • V řádku 2. uveďte pojistné za zaměstnance.
 • V řádku 3. označte variantu ANO (uplatňuji snížení).
 • V řádku 4. uveďte celkový úhrn snížených vyměřovacích základů zaměstnavatele, který jste vypočítali.
 • V řádku 5. uveďte vypočítané pojistné za zaměstnavatele.

 

Bližší informace k vyplnění formuláře PVPOJ2020 najdete zde. 

Úpravy v programu 

Výpočet mezd v ERP Money bude probíhat standardním způsobem. Na mzdě proto neopravujte ani základ pro sociální pojištění ani částku sociálního pojištění za zaměstnavatele. Při mzdové závěrce se vygeneruje interní / závazkový doklad (podle Vašeho nastavení) s nesníženým pojistným. Až na tomto vygenerovaném interním / závazkovém dokladu je potřeba částku upravit dle skutečně odvedeného pojistného.

POZOR: Nezapomeňte, že tato úprava se musí promítnout i do platebního příkazu. Před odesláním si prosím zkontrolujte správnost údajů.

Chcete vědět víc? Doporučujeme následující odkazy:

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor