MENU Zatvoriť

Legislativa 2021

 • 14. 12. 2020
 • 6 minut čtení

V následujících bodech popisujeme stav platný v polovině prosince 2020. Jsme si však plně vědomi toho, že vzhledem k poněkud nestabilní situaci nejen v oblasti legislativy může mezi sepsáním tohoto textu a jeho zveřejněním dojít k určitým změnám a v době, kdy budete číst tyto řádky, může být situace už zcela jiná. Za případnou mystifikaci se předem omlouváme.

Kurzarbeit – datum spuštění zatím není známo

Poslanecká sněmovna dne 7. října 2020 podpořila v prvním čtení návrh novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Podstatou novely je zavedení tzv. kurzarbeitu, který by při závažných hospodářských potížích měl na přechodnou dobu pomoci zachování pracovních míst. Začátkem prosince dostali poslanci na stůl zatím poslední návrh změn pravidel kurzarbeitu, který připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Navržené podmínky jsou následující:

 • Rozsah překážek v práci musí být v rozmezí 20–80 % pracovní doby zaměstnance.
 • Podpora by se týkala pouze zaměstnanců, kteří u zaměstnavatele pracovali alespoň 3 měsíce před kurzarbeitem a 3 měsíce po něm. Příspěvek by mohli pobírat zaměstnanci, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou i určitou.
 • Zaměstnanec po dobu, kdy nepracuje, obdrží podporu ve výši 70 % hrubého výdělku do výše 1,5násobku průměrné mzdy.
 • Podporu bude možné pobírat maximálně 12 měsíců.

Vládní návrh měl podle původního plánu ke dni 1. listopadu 2020 nahradit dočasné prodloužení programu Antivirus a v tomto smyslu byl dále postoupen k projednání výboru ve standardním legislativním procesu. Avšak vzhledem k tomu, že kurzarbeit není projednáván v režimu legislativní nouze, novela zákona zcela jistě vstoupí v platnost později. Navíc je možné, že kvůli pozměňovacím návrhům bude nakonec vypadat jinak. Aktuální stav v polovině prosince je následující:

 • Antivirus A (podniky s nuceným omezením provozu) – platnost byla prodloužena do konce roku 2020, upravená výše náhrady tvoří 80 % mzdy za zaměstnance v karanténě, maximálně však 39 000 Kč za zaměstnance a měsíc.
 • Antivirus B (náhrady mezd zaměstnanců v podnicích postižených nepřímo) – podmínky se nemění, program byl prodloužen do 31. prosince 2020.
 • Antivirus C (odvody povinného sociálního pojištění pro zaměstnavatele) – program platil dočasně jen v červenci až srpnu.

V případě, že do konce roku nebude kurzarbeit schválen, měla by být prodloužena platnost programu Antivirus.

Zdroj: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=1025

Novela zákoníku práce

Velká novela zákoníku práce již vyšla ve sbírce zákonů a její první část začala platit od 1. července 2020. Další úpravy nabývají účinnost od 1. ledna 2021. Novela obsahuje značné množství dílčích změn. Nejzásadnější z nich je změna výpočtu dovolené.

 • Počínaje rokem 2021 bude výpočet dovolené vycházet z odpracovaných hodin, nikoli dnů, jak tomu bylo doposud.
 • Délka dovolené za kalendářní rok bude odpovídat délce týdenní pracovní doby konkrétního zaměstnance vynásobené počtem týdnů dovolené.
 • Zaměstnanec, který za nepřetržitého pracovního poměru odpracoval alespoň čtyři týdny v rozsahu stanovené nebo kratší sjednané týdenní pracovní doby, bude mít nárok na poměrnou část dovolené za kalendářní rok.
 • Bylo zrušeno krácení dovolené pro překážky v práci. Dovolenou bude možné krátit pouze v případě neomluvené absence, a to jen o počet skutečně zameškaných hodin.
 • Na žádost zaměstnance lze nově převést do dalšího roku část dovolené, která přesahuje její zákonnou minimální délku.

Zrušení superhrubé mzdy

Vláda s navrhovanou účinností od 1. ledna 2021 chce realizovat dlouho slibované zrušení superhrubé mzdy a současně zavést progresivní zdanění u fyzických osob. Tyto návrhy na změnu některých zákonů v oblasti daní schválila Poslanecká sněmovna koncem listopadu.

Senát souhlasil s nahrazením superhrubé mzdy sazbami daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 a 23 procent, nicméně s několika pozměňovacími návrhy zákon vrátil sněmovně k přepracování. Další projednávání Poslaneckou sněmovnou je možné do 23. prosince 2020. Zákon pak bude čekat na podpis prezidenta, který má ale ke schválené verzi výhrady.

Další osud tohoto návrhu je dnes zcela nejasný. Všichni budeme napjatě čekat na výsledek.

Novela zákona o DPH 2021 se dotkne e-komerce i přeshraničního elektronického obchodování

Od roku 2021 se novelou zákona o DPH zavádí do praxe místo režimu MOSS (mini one stop shop) nový pojem OSS (one stop shop). Úpravou se má zvláštní režim jednoho správního místa rozšířit i na poskytování všech přeshraničních služeb, na prodej zboží konečným příjemcům v rámci EU a dovoz zboží nízké hodnoty (do 150 €). S výjimkou podniků, jejichž přeshraniční plnění nepřesáhne limit 10 000 € ročně, se všechno zboží bude zdaňovat v zemi příjemce (podnikatelé nedosahující limitu budou moci uplatňovat pravidla pro DPH používaná v tuzemsku). Z důvodu harmonizace se také ruší osvobození od DPH u dovozu zásilek malé hodnoty (do 22 €). Nové povinnosti v oblasti DPH vznikají navíc i internetovým platformám.

Rozšířený režim měl původně vstoupit v platnost již od 1. ledna 2021, ale kvůli pandemii covidu-19 byl odložen o půl roku, pravděpodobně na 1. července 2021.

Další

Součástí legislativní verze Money ERP 2021, která vyjde na konci ledna, budou jako vždy aktuální verze tiskových sestav a elektronických podání pro státní instituce. Do souladu s legislativou uvedeme i všechny připravené seznamy (od verze 1.11.11), nejvýraznější změny jsou:

 • Novela vyhlášky 410/2002 Sb. přinese změnu v účetních výkazech příspěvkových organizací. V Money ERP bude doplněn nový účetní výkaz Příloha č. 3 – Přehled o peněžních tocích pro rok 2021, a to včetně příslušné XML šablony pro export výkazů.
 • Jako každoročně bylo publikováno nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021 (381/2020). Tyto údaje mají mimo jiné vliv na výši důchodů, výši stropů vyměřovacích základů pro povinné veřejnoprávní pojistné, minimální výši záloh u pojištění pro OSVČ. V Money ERP budou aktualizovány připravené seznamy, které obsahují příslušné parametry pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění, redukční hranice pro výpočet náhrad mzdy za dobu pracovní neschopnosti a výpočet daní.
 • Podle zákona č. 231/2020 Sb. se od ledna 2021 zvyšuje limit zdravotního pojištění pro zaměstnance, za které platí pojištění stát, a to na částku 13 088 Kč.

Od 1. ledna 2021 dojde ke zvýšení minimální mzdy na 15 200 Kč, což bude mít vliv i na růst zaručené mzdy u jednotlivých skupin prací. Ruku v ruce s tím jde i změna slevy na dani za umístění dítěte (tzv. školkovné), která může v roce 2021 dosáhnout maxima 15 200 Kč. Od minimální mzdy se odvíjí i nárok na výplatu daňového bonusu na dítě, který vzniká po dosažení příjmu ve výši šestinásobku minimální mzdy, což je pro rok 2021 částka 91 200 Kč.

Zákon o zrušení superhrubé mzdy obsahuje i zvýšení slevy na poplatníka, ale vzhledem ke stále probíhajícím úpravám tohoto zákona není její přesná výše zatím známá.

Ve stejném zákoně se připravuje i možnost zrychleného odpisu majetku. Bude se to týkat hmotného majetku z první a druhé odpisové skupiny, pořízeného v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021. Majetek si bude poplatník moci odepsat bez přerušení za 12 měsíců místo standardních 3 let, respektive za 24 měsíců místo 5 let ve druhé skupině. Prvních dvanáct měsíců bude možné uplatnit odpisy až do výše 60 % vstupní ceny.

V současné době sledujeme projednávání dalších téměř třiceti zákonů, které jsou v různém stavu legislativního procesu. Přestože neočekáváme, že by se tyto zákony podařilo v nejbližší době schválit, jejich stav budeme pečlivě monitorovat.

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor