MENU Zatvoriť

Prodáváte do zemí EU? Jak jste připraveni na nová pravidla pro odvod DPH?

  • 31. 5. 2021
  • 6 minut čtení

Změny pravidel pro odvod daní v přeshraničním obchodu jsou zásadní a týkají se zejména prodeje do členských států EU a dovozu zboží nízké hodnoty ze třetích zemí. Nejvíce zasáhnou poskytovatele e-commerce, provozovatele e-shopů a elektronických rozhraní, kteří dodávají zboží a služby koncovým odběratelům do zahraničí.

Výrazné snížení limitů, po jejichž překročení musí dodavatel odvádět DPH v zemi koncového spotřebitele, může pro hodně obchodníků znamenat povinnou registraci v řadě zemí, kde ji dosud nepotřebovali. Řešením je používat režim jednoho správního místa OSS (dříve MOSS), který bude novelou zákona o DPH od 1. července 2021 uveden do souladu s evropskými směrnicemi a umožní v rámci přeshraničního prodeje odvádět DPH podáním v domovském státě.

OSS využijí hlavně prodejci zboží a TBE služeb, kteří v režimu B2C (online prodej koncovým zákazníkům, neplátcům DPH) dodávají produkty do různých členských zemí Evropské unie, případně dovážejí ze třetích zemí zboží nízké hodnoty (do 150 €). Nejvýraznější změnou novely zákona o DPH je úprava limitu, při jehož překročení je dodavatel povinen odvádět DPH v zemi spotřebitele. Tyto limity se dříve stanovovaly v členských zemích individuálně (ve výši 35 000 nebo 100 000 €), nyní je limit snížen na 10 000 € a platí pro součet částek bez daně fakturovaných při prodeji do všech členských zemí v rámci jednoho kalendářního roku. Přestože změna režimu platí od 1. 7. 2021, letošní limit se počítá již od 1. 1. 2021.

Co režim One Stop Shop znamená

Zvláštní režim jednoho správního místa OSS umožňuje plátcům podání daně pouze v domovském státě. Při prodeji koncovým zákazníkům, neplátcům DPH, se přitom rozlišují tři typy režimů:

  • Režim EU – dodavatel má sídlo nebo provozovnu v Evropské unii a současně je v EU zahájena i přeprava zboží.
  • Dovozní režim – dodavatel má sídlo nebo provozovnu v EU, ale přeprava zboží je zahájena mimo Evropskou unii. Tento režim mohou využít také mimounijní dovozci zastoupení vnitrounijním zprostředkovatelem.
  • Režim mimo EU – odeslání začíná u dodavatele, který nemá sídlo ani provozovnu v Evropské unii a není zde zastoupen zprostředkovatelem.

Registrace k režimu OSS je dobrovolná, avšak vzhledem k výraznému snížení limitu bude zcela jistě široce využívaná. Plátci jejím prostřednictvím mají možnost odvádět daň do členských států souhrnně jediným podáním uskutečněným přes tuzemského správce daně, kterým je v České republice Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, územní pracoviště pro Brno I. Pokud se plátci DPH k režimu nezaregistrují, mají i nadále možnost odvádět DPH v unijních státech individuálně, podmínkou je přitom platná registrace v každé zemi odběru.

Registrace k OSS probíhá již od 1. dubna 2021, režim je možné začít uplatňovat 1. července 2021. Zdaňovacím obdobím je vždy kalendářní čtvrtletí a přiznání se podává nejpozději poslední den prvního měsíce v následujícím čtvrtletí. První přiznání v režimu OSS tak má lhůtu 31. října 2021.

Změny, které čekají e-shopaře

Dosavadní praxe byla taková, že prodejce musel být neustále „ve střehu“ a v jednotlivých zemích EU hlídat jejich individuální limity spotřeby. Při překročení se pak v příslušné zemi musel registrovat k DPH, podat zde přiznání a odvést daň podle pravidel této země, případně mohl příslušnou zemi vykázat prostřednictvím MOSS. Nově stačí při přeshraničním prodeji hlídat celkovou částku fakturovanou ze všech zemí EU. Nová limitní hranice je ovšem řádově nižší.

Naopak při dovozu ze třetích zemí (států mimo EU) provozovatel e-shopu často kalkuloval s cenou, protože malé zásilky v hodnotě do 22 € byly od DPH osvobozeny. Toto pravidlo však bylo od 1. ledna 2021 zrušeno a daní se již zásilky jakékoliv ceny

Jaká úskalí vás mohou potkat

Provozovatelé e-shopů, jejichž prodej zboží do zemí EU nepřesáhne limit 10 000 € (nebo ekvivalent této částky v národní měně), mohou i nadále odvádět DPH v rámci českého přiznání. Podmínkou ale je, že celková hodnota tohoto přeshraničního prodeje nepřekročí limit ani v příslušném, ani v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Momentálně se tedy jedná o součet za celé období loňského kalendářního roku a pro letošek za období od začátku roku do 1. 7. 2021. 

Takové pravidlo může být pro některé prodejce velkým kamenem úrazu. Pokud se totiž do režimu OSS nezaregistrují a v jednom z těchto dvou období limit překročí, ve třetím kvartálu mají automaticky povinnost uskutečnit registraci k DPH a odvést daň za každý, byť ojedinělý prodej do země EU, kde dosud registraci nemají.

Příklad

Vlastníte e-shop, který nemá zahraniční pobočky a z přímo ČR prodává do Rakouska, Maďarska a na Slovensko. Součet prodejů koncovým zákazníkům do každé z těchto zemí zatím nepřesáhl 35 000 €, DPH jste tedy odváděli v tuzemsku. Celkový součet prodejů do všech tří zemí je však vyšší než 10 000 € a nově tedy máte od 1. července za povinnost odvádět DPH v koncových zemích prodeje. Legislativa vám nabízí dvě možná řešení:

  • Uskutečníte registraci k DPH v Rakousku, Maďarsku a na Slovensku a v těchto zemích budete odvádět DPH podle národních pravidel. Pokud si však v druhé polovině roku u vás nakoupí nový koncový zákazník například z Polska zboží v ceně 10 €, musíte si vytvořit i polskou registraci a v jejím rámci odvést DPH podle polských zákonů.
  • Zaregistrujete se v OSS a veškeré unijní DPH budete vykazovat prostřednictvím tohoto režimu. V takovém případě stačí podávat dvě přiznání: jedno za tuzemský prodej na místně příslušném územním pracovišti FÚ a druhé pro přeshraniční prodej prostřednictvím OSS na FÚ pro JM kraj, územní pracoviště Brno I.

Money ERP si s novými pravidly poradí

Novela zákona o DPH je dosud v legislativním procesu (sněmovní tisk č. 867/0) a řada věcí tak není dosud zcela dořešená. Například není úplně jasně řečeno, zda bude možné kombinovat podání OSS s běžným podáním přiznání k DPH v některém členském státě (v jiném, než je sídlo společnosti) při prodeji plátcům DPH. Jeví, se, že by to možné být mohlo, ale jakmile se subjekt přihlásí k OSS, tak v něm musí vykázat vše, co do tohoto režimu spadá. Náš tým analytiků proto pečlivě sleduje všechna legislativní jednání a je připraven okamžitě zareagovat na každou změnu,“ říká Stanislav Grela, architekt zákaznických řešení Money ERP.

Z výše uvedeného citátu je jasné, že problematika OSS je stále poněkud neusazená. Jakmile bude legislativní rámec dořešen, jeho finální podobu do programu ihned zapracujeme. Pokud režim jednoho správního místa již používáte nebo víte, že se vás bude od 1. července týkat, určitě si v příslušném čase aktualizujte program na nejnovější verzi a stáhněte si připravené seznamy.

Chci se přihlásit na webinář OSS

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor