MENU Zatvoriť

Program Antivirus v ERP Money

 • 30. 4. 2020
 • 5 minut čtení

Česká vláda schválila v dubnu 2020 usnesením č. 353 cílený program k podpoře zaměstnanosti nazvaný Antivirus. Jeho smyslem by mělo být zmírnění negativních dopadů šíření onemocnění covid-19 a podstatou je proto částečná kompenzace celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními či krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy jak v České republice, tak v zahraničí a doprovodnými hospodářskými problémy zaměstnavatelů.

Prostřednictvím programu bude postiženým zaměstnavatelům vyplácen finanční příspěvek. Antivirus je určen všem zaměstnavatelům, jejichž mzdové prostředky nejsou kryty veřejnými rozpočty a kteří splní následující podmínky:

 • zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce
 • vyplácí zaměstnancům mzdu a odvádí odvody
 • zaměstnanec není ve výpovědní lhůtě a nesmí dostat výpověď
 • zaměstnanec odvádí nemocenské a důchodové pojištění

Příspěvek poskytuje Úřad práce ČR ve dvou režimech, které se liší podle druhu překážky.

Režim A

 • Při karanténě pobírá zaměstnanec náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného redukovaného výdělku.
 • Při uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy.

Režim B

 • Překážky v práci vznikly na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více). Zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.
 • Došlo k omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků či služeb) nezbytných k činnosti. Zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 80 % průměrného výdělku.
 • Byla omezena poptávka po službách, výrobcích a jiných produktech firmy. Zaměstnanec pobírá náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku.

Bližší informace získáte na webu MPSV.

V ERP Money jsme provedli úpravy, které vyplácení náhrad zohledňují. Vzhledem k tomu, že jde o mimořádné a dočasně platné změny, jejich zavedení do systému vyžaduje částečné ruční úpravy.

Druh nepřítomnosti

Pokud budete uplatňovat vyplácení náhrad ve výši 60 % nebo 80 %, musíte si v menu Mzdy / Mzdové seznamy / Nepřítomnosti / Druhy nepřítomností založit novou kartu Druhu nepřítomnosti – například kopírováním a následnou úpravou některé ze stávajících karet (vhodná je třeba karta Osobní překážky placené). Na nově založené kartě již jen stačí zvolit vhodný Název a nastavit potřebnou výši Sazby.

Výpočet náhrad za svátek

V případě, že součástí náhrad za překážky na straně zaměstnavatele mají být i náhrady za svátek, musíte si individuálně upravit jednotlivé Náhrady přímo na kartách Nepřítomností (případně i na kartách Mzdy), tak aby svátek byl zahrnut v náhradách.

Poznámka: Překážky na straně zaměstnavatele se musí vykazovat pro Druh nepřítomnosti, který má Kategorii nepřítomnosti nastavenou na hodnotu Osobní překážky placené. Může se tedy jednat o standardně dodávanou kartu Osobní překážky placené, ale i o vaši vlastní, individuálně vytvořenou kartu.

Otevřete si proto karty Nepřítomnosti a zde v záložce Náhrady vyhledejte položky vygenerované pro svátky (na obrázku se jedná o velikonoční pátek a pondělí).

Na těchto kartách upravte v poli Sazba hodnotu tak, aby odpovídala ostatním náhradám dané nepřítomnosti (tedy 60 %, 80 % nebo 100 %).

Pro hodinovou mzdu si v případě, kdy chcete vyčíslit i náhrady za sváteční dny, musíte svátky vynulovat/odečíst přímo na kartě Mzdy v záložce Odpracováno.

Po vynulování/odečtení svátků program příslušné dny automaticky převede do pracovního fondu a hodinové mzdy. Zde je pak také musíte vynulovat/odečíst.

Po opravě by měla karta Mzdy vypadat takto:

 

Poznámka: Uvedený příklad předpokládá, že překážky v práci trvají celý kalendářní měsíc, a proto je vše uvedené v náhradách a pracovní fond je nulový. V situaci, kdy se překážky budou započítávat jen za část měsíce, je třeba uvedený postup adekvátně přizpůsobit. 

Svátky se do náhrad nezapočítávají 

Druhou možností je případ, kdy součástí náhrad za překážky na straně zaměstnavatele nemají být náhrady za svátek (na obrázku opět vidíte oba velikonoční dny).

Karty nepřítomnosti v tomto případě upravovat nemusíte. Pro měsíční mzdu je však potřeba svátky přičíst do pracovního fondu přímo na kartě Mzdy v záložce Odpracováno. Při automatickém výpočtu totiž takový svátek není do mzdy započítán.

Proto je potřeba počet svátečních dnů do pracovního fondu ručně přičíst/přidat.

 

Vyúčtování náhrad mezd pro program Antivirus 

Jako podklad pro vyúčtování náhrad mzdy (tj. náhrady za nepřítomnost a odpočty) slouží v Money tisková sestava Vyúčtování náhrad mzdy, kterou najdete nad seznamem Přehled nepřítomností (v menu Mzdy / Hromadné zadávání). Sestava vám umožní rychle získat podklady pro vyúčtování náhrad a převést je do excelové tabulky tak, aby se daly snadno upravit a zkopírovat do výkazu Antivirus. 

Tip: Sestavu si do programu stáhnete pomocí funkce Aktualizace připravených seznamů (menu Nápověda), kde je dostupná pro verze 1.11.1, 1.11.2 a 1.11.3. 

Žádost následně podáte na adrese Antivirus MPSV.

V seznamu si nejprve označte nebo vyberte pomocí filtru ty nepřítomnosti, které chcete do programu Antivirus zahrnout. Poté si otevřete tiskovou sestavu ve formě náhledu, který vám umožní nastavit časové rozpětí a doplnit údaje potřebné pro vyplnění žádosti.

 

Vyúčtování se provádí za celý měsíc. Ale vzhledem k tomu, že program Antivirus začal platit od 12. března, náhrady můžou být v prvním období vypláceny jen za část měsíce. Proto v levé horní části náhledu nastavte období v polích Datum od/do. 

Po stisku tlačítka Použít program pro sestavy doplní vypočítané náhrady včetně odvodů za zdravotní a sociální pojištění. 

Sestava obsahuje nadbytečné informace (začátek, konec, nepřítomnost, osobní číslo), které sice MPSV pro vyplnění formuláře nevyžaduje, ale které vám při následných úpravách poslouží k lepší identifikaci zaměstnance a jeho nepřítomnosti a také pro lepší rozlišení, podle kterého paragrafu je náhrada mzdy vyplácena. 

Takto sestavené podklady si můžete vyexportovat do excelu a dále s nimi pracovat. Pro vyplnění žádosti si totiž z tabulky musíte individuálně vybrat jen ty nepřítomnosti, které patří do programu Antivirus, a zároveň jen ty zaměstnance, kterých se program týká (jsou v pracovním poměru a nejsou ve výpovědi). Také je potřeba sloučit záznamy v případech, kdy má např. tentýž zaměstnanec v jednom období (měsíci) dvě obdobné nepřítomnosti. 

Export do excelu uskutečníte přímo z náhledu tlačítkem Exportovat dokument, kde z nabídky možností vyberte volbu Excel dokument nebo Soubor XLSX. Program následně otevře kartu Nastavení exportu do excelu, kde stačí zatrhnout volbu Pouze data a potvrdit uložení souboru.

 

Takto vyexportovanou tabulku si upravte a výsledek pak zkopírujte do formuláře pro vyúčtování, který najdete na adrese Antivirus MPSV. Pro jeho správné vyplnění vám postačí údaje uvedené na obrázku Náhledu v červeném rámečku. 

Poznámky k náhradám a odvodům 

 • Náhrady – jedná se o součet náhrad za dny, které spadají do vybraného období zadaného v uživatelských parametrech.
 • Náhrady se počítají pro nepřítomnosti, které náhrady generují (a mají je vygenerované) – jedná se o nepřítomnosti, kde je Kategorie nepřítomnosti nastavená na hodnotu Dovolená, Nemoc, Karanténa nebo Osobní překážky placené.
 • Odvody – počítají se z náhrady mzdy sazbou zdravotního (resp. sociálního) pojištění, platnou k začátku nepřítomnosti (resp. data od).
 • Odvody se počítají pro nepřítomnosti, ze kterých se platí odvody. Jedná se tedy o nepřítomnosti, kde je Kategorie nepřítomnosti uvedená jako Dovolená nebo Osobní překážky placené.

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor