MENU Zatvoriť
Select language

Zaokrouhlení hotovostních plateb v informačním systému Money ERP podle nové slovenské legislativy

  • 20. 6. 2022
  • 7 minut čtení

Dne 1. 7. 2022 vstoupí na Slovensku v platnost změna zákona Národní rady Slovenské republiky 18/1996 Z. z., o cenách. Zásadní úpravy přinese do slovenských provozoven, kterým zavádí povinnost zaokrouhlovat hotovostní úhrady na pěticenty. Co všechno tato změna obnáší, jak se projeví v Money ERP, k jakému datu si máte program přizpůsobit a jak se máte zachovat v nestandardních situacích (jako je přechodové období, kombinovaná platba, vratka apod.), to vše si můžete přečíst v následujícím textu.

Pozn.: Nastavení popisovaná v tomto návodu jsou platná pro verzi Money ERP 1.13.5.

Co úprava zákona o cenách znamená pro obchodníky

Zaokrouhlení hotovostních plateb 

Zákon přesně stanovuje zaokrouhlovací metodu matematicky na nejbližší pěticent, s výjimkou částek 0,01 a 0,02 eur, které se zaokrouhlí na 0,05 eur. Zaokrouhlení se týká pouze prodeje zboží a služeb placených v hotovosti.

Vrácení zboží

Vrácení zboží zákonu o cenách nepodléhá. Znamená to, že na vrácené zboží by se zaokrouhlení plateb nemuselo aplikovat, avšak s ohledem na kontinuitu transakcí budou vratky v Money ERP zaokrouhleny stejným způsobem jako běžné úhrady. V případě potřeby je pak vždy možné za pomoci korekcí opravného dokladu odstranit nastavené zaokrouhlení platby a tímto vrátit zákazníkovi zboží s cenou bez zaokrouhlení. 

Platby faktur v hotovosti

Pokud je dopředu známá skutečnost, že faktura bude hrazená v hotovosti, je přípustné vykazovat zaokrouhlení hotovostní platby již na vystavené faktuře. Avšak faktura může být vystavená i bez zaokrouhlení hotovostní platby, přičemž následný pokladní doklad vystavený po 1. 7. 2022 by toto zaokrouhlení už měl mít aplikované.

Zákon o cenách z pohledu DPH

Zaokrouhlení hotovostní platby se vždy zaúčtuje jako základ v nulové sazbě DPH (tzn. nedaňové zaokrouhlení).

  • PRODUKTOVÉ NOVINKY

Podívejte se na novinky
ve verzi Money ERP 1.13.5

#MoneyERP

Koho se slovenský zákon o cenách týká

Níže popsané úpravy Money ERP se budou týkat následujících uživatelů:

  • Všech slovenských firem, které prodávají zboží a služby za hotovost.
  • Českých firmem, které mají slovenskou registraci k DPH a provozují pobočky či provozovny na Slovensku, v nichž prodávají zboží a služby za hotovost.

Popisované nastavení je potřeba provést 1. 7. 2022 před vystavením nových prodejek nebo pokladních dokladů.

Jak se zákon o cenách promítnul do Money ERP

Nový způsob zaokrouhlení

V menu Seznamy / Ostatní / Zaokrouhlení přibyla nová karta nazvaná 0,05 podle legislativy SK s kódem 0,05_SK.

Tento nový způsob zaokrouhlení se sice primárně týká slovenské legislativy, využitelný je však v agendě s jakoukoliv legislativou. Jeho používání není podmíněno zemí registrace k DPH, měnou nebo jakýmkoliv dalším parametrem agendy, modulu či dokladu.

Nastavení skupin

V nastavení skupin následujících dokladů přibylo pole Zaokrouhlení hotovostní platby. V základním nastavení jeho hodnota není doplněna a je třeba individuálně zvážit, na kterých skupinách chcete toto zaokrouhlení používat.

Vzhledem k tomu, že zaokrouhlení hotovostní platby je vždy v nulové sazbě, neuvádí se u něj sazba DPH.

Skupiny prodejek vydaných/přijatých

Hotovostní platby si určitě nastavte na prodejkách vydaných a přijatých v menu Sklady / Skladové doklady / Prodejky vydané/přijaté / Skupiny seznamu / Nastavení skupiny v záložce Obecné. Zaokrouhlení zde doporučujeme zadat ve všech skupinách určených k prodeji na Slovensku.

Skupiny faktur vydaných

V nastavení skupin vydaných faktur je pole Zaokrouhlení hotovostních plateb v záložce Obecné přístupné jedině v případě, kdy je v záložce Podrobnosti doplněný způsob platby Hotově.

Skupiny pokladních dokladů

U pokladních dokladů (menu Účetnictví / Pokladna / Pokladní doklady / Skupiny seznamu / Nastavení skupiny) si nový způsob zaokrouhlování hotovostní platby můžete nastavit v záložce Podrobnosti přímo v poli Zaokrouhlení celkové částky. Ujistěte se přitom, zda máte sazbu DPH pro toto zaokrouhlení nastavenou na hodnotě Nulová

Přímá korekce dokladu

Ať již máte doklad vytvořený v jakkoliv nastavené skupině, vždy máte možnost jeho zaokrouhlení upravit ručně. Kartu Korekce ceny účetního dokladu si otevřete tlačítkem umístěným na nástrojové liště dokladu. Přebírá se na ni nastavení všech způsobů zaokrouhlení, tedy i včetně zaokrouhlení hotovostní platby ze skupiny dokladu. Pokud doklad vytvoříte ve skupině, kde zaokrouhlení hotovostní platby nastaveno nebylo, můžete zadat potřebný způsob zaokrouhlení platby ručně.

Po doplnění či změně způsobu zaokrouhlení hotovostní platby je potřeba vždy stisknout tlačítko Výpočet

Korekce prodejky vydané/přijaté

Na prodejce vlevo vidíte doklad bez korekce, vpravo je tentýž doklad po stisku tlačítka Výpočet na kartě Korekce účetního dokladu.

Korekce faktury vydané

U faktur vydaných program umožní nastavení zaokrouhlení hotovostní platby jen pro způsob platby v hotovosti. Pro jiné způsoby platby toto pole není přístupné pro editaci.

Co je kvůli zákonu o cenách potřeba nastavit v Money ERP 

Prodejky vydané

Většina uživatelů Money ERP má pro každou prodejnu vytvořenou samostatnou skupinu prodejek. Výše uvedené nastavení se zaokrouhlením hotovostních plateb by se tedy k 1. 7. 2022 mělo provádět pro skupiny vydaných prodejek splňujících tato kritéria:

  • Skupina patří k prodejně na Slovensku, která vede eurovou hotovostní pokladnu.
  • V záložce Obecné na kartě Nastavení skupiny je v poli Výchozí typ platidla nastavená volba Hotovost.

V nastavení zaúčtování prodejek žádná úprava není nutná.

Na prodejkách vytvořených ve skupině bez uvedeného nastavení je možné zadat zaokrouhlení hotovostní platby individuálně na kartě Korekce.

Prodejky přijaté

Na rozdíl od Prodejek vydaných se u Prodejek přijatých na skupině nenastavuje Výchozí typ platidla. Proto rozhodnutí o nastavení zaokrouhlení hotovostní platby na pěticenty ve skupině závisí na tom, jak často se do dané skupiny ukládají prodejky přijaté v hotovosti. I zde je samozřejmě možné provádět individuální korekce.

Faktury vydané

Pokud v agendě máte faktury rozdělené na skupiny podle způsobu platby a je mezi nimi i skupina pro faktury hrazené v hotovosti, dává smysl na ní nastavit zaokrouhlení hotovostní platby na pěticenty. 

Jestliže však vaše skupiny faktur vydaných nejsou vázané na způsob platby, žádné změny v nich není potřeba provádět. V takovém případě je nejvýhodnější u faktur hrazených v hotovosti zadávat zaokrouhlení hotovostní platby na kartě korekce.

Pokladní doklady

Ve skupinách pokladních dokladů, které se používají pro hotovostní pokladny na Slovensku, je potřeba mít k 1. 7. 2022 nastavené zaokrouhlení na pěticenty tak, jak popisujeme výše.

Skupiny pokladních dokladů, které jsou určené pro ukládání dokladů vznikajících zaúčtováním prodejek, naopak není potřeba nijak nastavovat, protože se zaokrouhlení hotovostní platby realizuje už na prodejce. 

Vždy je ale potřeba zkontrolovat zaokrouhlení hotovostní platby ve skupinách, do kterých se ukládají pokladní doklady vytvořené přes platby faktur vydaných. Tento krok je důležitý zejména v případech, kdy byla faktura vystavena ještě před 1. 7. 2022 (tedy bez zaokrouhlení hotovostní platby), ale její úhrada v hotovosti proběhne až po rozhodujícím datu, po kterém již zaokrouhlena být musí.

Názorné příklady zaokrouhlení slovenských hotovostních plateb v Money ERP

Různé typy úhrad prodejky vydané po 1. 7. 2022

Je důležité mít na paměti, že prodejka je hrazeným i hradicím dokladem současně a na výslednou částku k zaplacení má vliv zvolený způsob platby. Může totiž nastat situace, kdy prodejka bude vytvořena ve skupině určené pro hotovostní platby s aplikovaným zaokrouhlením na pěticent, ale následně bude během zásahu do plateb přidáno nepeněžní platidlo a celková částka za prodejku tak již zaokrouhlena nebude.

Defaultní vyplnění hodnot na kartě Platby závisí na výchozím typu platidla, který je určený ve skupině prodejek. Pokud bude nastaveno zaokrouhlení hotovostní platby, v případě výchozího typu platidla Hotovost se celková částka na dokladu zaokrouhlí, ale v případě typu Nepeněžní platidlo se celková částka nezaokrouhlí

Pouze hotovostní platba

Zde mohou nastat dvě situace:

  1. Prodejka bude vytvořena ve skupině s nastaveným zaokrouhlením hotovostní platby na pěticenty. Celková částka na dokladu pak bude mít již realizované zaokrouhlení hotovostní platby.

  2. Prodejka se vytvoří do skupiny bez nastaveného zaokrouhlení hotovostní platby a celková částka na dokladu tedy nebude zaokrouhlena. Pak je v případě potřeby zaokrouhlení na pěticenty potřeba otevřit kartu Korekce účetního dokladu a ručně přidat zaokrouhlení hotovostní platby:

Platba pouze nepeněžním platidlem

V těchto případech se na úhradě nic nezmění, protože zaokrouhlení legislativa nepožaduje. Pokud bude na prodejce nastaven výchozí typ platidla jako Nepeněžní platidlo a současně nebude uveden způsob zaokrouhlení hotovostní platby, celý proces vytvoření a platby prodejky proběhne stejně jako doposud.

Kombinovaná platba (hotovost a nepeněžní platidlo)

Pro případ kombinované úhrady prodejky, kdy jedním z platidel je hotovost, je doporučeno od 1. 7. 2022 mít ve skupině prodejek nastavené zaokrouhlení hotovostní platby na pěticenty. V takovém případě bude na kartě Platby částka zadaná uživatelem v poli Hotově vždy zaokrouhlena zvoleným způsobem, v našem příkladu na pěticenty. Celková částka za doklad zaokrouhlena nebude.

Vratky a storna dokladů

Storno dokladu

V algoritmu stornování dokladu nedošlo k žádné změně ani úpravě chování.

Pokud byla prodejka či vydaná faktura vytvořena pro platbu v hotovosti se zaokrouhlením na pěticenty, pak se i stornovací doklad vygeneruje se stejným zaokrouhlením

Vratka 

Funkce Vytvořit opravný doklad nad vybranou prodejkou vygeneruje prodejku s vratkou, na které bude aplikován stejný způsob zaokrouhlení hotovostní platby, jaký měl původní doklad. To znamená, že pokud byla vratka vytvořena na celou prodejku hrazenou v hotovosti se zaokrouhlením, vratka bude vytvořena na stejnou částku s totožným zaokrouhlením.

Chcete-li pak doslovně dostát požadavkům zákona, otevřete si kartu Korekce, kde můžete zcela odstranit zaokrouhlení a vratku tak vytvořit s mírně odlišnou (nezaokrouhlenou) částkou, než jaká byla uvedena na původním dokladu. Závěrem kartu Korekce uložte tlačítkem Výpočet.

Budete-li ve vygenerované vratce pracovat s položkami, např. některou odstraníte nebo upravíte počet kusů, doporučujeme vždy otevřít kartu Korekce a zkontrolovat si přepočet celkové částky, případně upravit nastavený způsob zaokrouhlení hotovostní platby. 

Tiskové sestavy

Na tiskových sestavách k žádné změně nedošlo. Na prodejce vydané a na paragonu se hodnota zaokrouhlení hotovostní platby vyplní do nulového základu daně.

Na faktuře vydané se hodnota také propíše do řádku pro nulovou sazbu, avšak podle požadavku legislativy bez uvedeného označení Nulová.

Rozšiřující moduly eKasa a Kasa Online

V nastavení evidence tržeb eKasa není potřeba provádět žádný zásah. Po zaokrouhlení hotovostní platby je hodnota zaokrouhlení doplněna do nulového základu daně.

Při používání Kasy Online program aplikuje nastavení z příslušné skupiny prodejek vydaných. V samotné aplikaci Kasa Online proto není nutné nic nastavovat.

  • PRODUKTOVÉ NOVINKY

Podívejte se na novinky
ve verzi Money ERP 1.13.5

#MoneyERP

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor