MENU Zatvoriť

Zaokrúhľovanie hotovostných platieb v informačnom systéme Money ERP podľa novej legislatívy

  • 20.6.2022
  • 7 minút čítania

Dňa 1. 7. 2022 vstúpi do platnosti zmena zákona Národnej rady Slovenskej republiky 18/1996 Z. z., o cenách, ktorá ukladá povinnosť zaokrúhľovať hotovostné platby na päťcentovky. Čo všetko táto zmena zahŕňa, ako sa prejaví v Money ERP, k akému dátumu si máte program prispôsobiť a ako sa máte zachovať v neštandardných situáciách (ako je prechodné obdobie, kombinovaná platba, vratka a pod.), to všetko si môžete prečítať v tomto článku.

Pozn.: Nastavenia popisované v tomto návode sú platné pre verziu Money ERP 1.13.5.

Čo znamená úprava zákona o cenách pre obchodníkov

Zaokrúhľovanie hotovostných platieb 

Zákon presne určuje zaokrúhľovaciu metódu matematicky na najbližšiu päťcentovku, s výnimkou čiastok 0,01 a 0,02 eur, ktoré sa zaokrúhlia na 0,05 eur. Zaokrúhľovanie sa týka iba predaja tovaru a služieb hradených v hotovosti.

Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru zákonu o cenách nepodlieha. Znamená to, že na vrátený tovar by sa zaokrúhľovanie platieb nemuselo aplikovať, avšak s ohľadom na kontinuitu transakcií budú vratky v Money ERP zaokrúhľované rovnakým spôsobom ako bežné úhrady. V prípade potreby je potom vždy možné pomocou korekcií opravného dokladu odstrániť nastavené zaokrúhlenie platby a týmto vrátiť zákazníkovi tovar s cenou bez zaokrúhľovania. 

Platby faktúr v hotovosti

Pokiaľ je dopredu známa skutočnosť, že faktúra bude hradená v hotovosti, je prípustné vykazovať zaokrúhlenie hotovostnej platby už na vystavenej faktúre. Avšak faktúra môže byť vystavená aj bez zaokrúhľovania hotovostnej platby, pričom následný pokladničný doklad vystavený po 1. 7. 2022 by toto zaokrúhlenie už mal mať aplikované.

Zákon o cenách z pohľadu DPH

Zaokrúhľovanie hotovostnej platby sa vždy zaúčtuje ako základ v nulovej sadzbe DPH (tzn. nedaňové zaokrúhľovanie).

  • PRODUKTOVÉ NOVINKY

Pozrite sa na novinky
vo verzii Money ERP 1.13.5

#MoneyERP

Pre koho platí zákon o cenách

Nižšie popísané úpravy Money ERP budú platiť pre nasledujúcich používateľov:

  • Všetky slovenské firmy, ktoré predávajú tovar a služby za hotovosť.
  • České firmy, ktoré majú slovenskú registráciu k DPH a prevádzkujú pobočky či prevádzky na Slovensku, v ktorých predávajú tovar a služby za hotovosť.

Opísané nastavenie je potrebné vykonať 1. 7. 2022 pred vystavením nových predajných alebo pokladničných dokladov.

Ako sa zákon o cenách premietol do Money ERP

Nový spôsob zaokrúhľovania

V menu Zoznamy / Ostatné / Zaokrúhlenie pribudla nová karta nazvaná 0,05 podľa legislatívy SK s kódom 0,05_SK.

Tento nový spôsob zaokrúhľovania sa síce týka primárne slovenskej legislatívy, využiteľný je však v agende s akoukoľvek legislatívou. Jeho používanie nie je podmienené krajinou registrácie k DPH, menou alebo akýmkoľvek ďalším parametrom agendy, modulu či dokladu.

Nastavenie skupín

V nastaveniach skupín nasledujúcich dokladov pribudlo pole Zaokrúhlenie hotovostnej platby. V základnom nastavení jeho hodnota nie je doplnená a je potrebné individuálne zvážiť, na ktorých skupinách chcete toto zaokrúhľovanie používať.

Vzhľadom na to, že zaokrúhlenie hotovostnej platby je vždy v nulovej sadzbe, neuvádza sa pri nej sadzba DPH.

Skupiny predajok vystavených/prijatých

Hotovostné platby si určite nastavte na predajkách vystavených a prijatých v menu Sklady / Skladové doklady / Predajky vystavené/prijaté / Skupiny zoznamu / Nastavenie skupiny v záložke Všeobecné. Zaokrúhľovanie tu odporúčame zadať vo všetkých skupinách určených na predaj na Slovensku.

Skupiny vystavených faktúr

V nastaveniach skupín faktúr vystavených je pole Zaokrúhlenie hotovostných platieb v záložke Všeobecné prístupné jedine v prípade, keď je v záložke Podrobnosti doplnený spôsob platby V hotovosti.

Skupiny pokladničných dokladov

Pri pokladničných dokladoch (menu Účtovníctvo / Pokladnica / Pokladničné doklady / Skupiny zoznamu / Nastavenia skupiny) si nový spôsob zaokrúhľovania hotovostnej platby môžete nastaviť v záložke Podrobnosti priamo v poli Zaokrúhlenie celkovej čiastky. Uistite sa pritom, či máte sadzbu DPH pre toto zaokrúhlenie nastavenú na hodnote Nulová

Priama korekcia dokladu

Nech už máte doklad vytvorený v akokoľvek nastavenej skupine, vždy máte možnosť jeho zaokrúhlenie upraviť manuálne. Kartu Korekcia ceny účtovného dokladu si otvoríte tlačidlom umiesteným na nástrojovej lište dokladu. Preberá nastavenia všetkých spôsobov zaokrúhľovania, vrátanie zaokrúhľovania hotovostnej platby zo skupiny dokladu. Ak doklad vytvoríte v skupine, kde zaokrúhľovanie hotovostnej platby nastavené nebolo, môžete zadať potrebný spôsob zaokrúhľovania platby manuálne.

Po doplnení či zmene spôsobu zaokrúhľovania hotovostnej platby je potrebné vždy stlačiť tlačidlo Výpočet

Korekcia predajky vystavenej/prijatej

Na predajke vľavo vidíte doklad bez korekcie, vpravo je ten istý doklad po stlačení tlačidla Výpočet na karte Korekcia účtovného dokladu.

Korekcia faktúry vystavenej

Pri faktúrach vystavených umožní program nastavenie zaokrúhľovania hotovostnej platby len pre spôsob platby v hotovosti. Pre iné spôsoby platby toto pole nie je dostupné pre editáciu.

Čo je kvôli zákonu o cenách potrebné nastaviť v Money ERP 

Predajky vystavené

Väčšina používateľov Money ERP má pre každú predajňu vytvorenú samostatnú skupinu predajok. Vyššie uvedené nastavenie so zaokrúhľovaním hotovostných platieb by sa teda k 1. 7. 2022 malo vykonávať pre skupiny predajok vystavených, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

  • Skupina patrí k predajni na Slovensku, ktorá vedie eurovú hotovostnú pokladňu.
  • V záložke Všeobecné na karte Nastavenia skupiny je v poli Predvolený druh platby nastavená voľba Hotovosť.

V nastavení zaúčtovania predajok žiadna úprava nie je nutná.

Na predajkách vytvorených v skupine bez uvedeného nastavenia je možné zadať zaokrúhlenie hotovostnej platby individuálne na karte Korekcia.

Predajky prijaté

Na rozdiel od Predajok vystavených sa pri Predajkách prijatých na skupine nenastavuje Predvolený druh platby. Preto rozhodnutie o nastavení zaokrúhľovania hotovostnej platby na päťcentovky v skupine závisí od toho, ako často sa do danej skupiny ukladajú predajky prijaté v hotovosti. Aj tu je samozrejme možné vykonať individuálnu korekciu.

Faktúry vystavené

Pokiaľ máte v agende faktúry rozdelené na skupiny podľa spôsobu platby a je medzi nimi aj skupina pre faktúry hradené v hotovosti, dáva zmysel nastaviť na ňu zaokrúhľovanie hotovostnej platby na päťcentovky. 

Ak ale vaše skupiny vystavených faktúr nie sú viazané na spôsob platby, nie je potrebné v nich vykonať žiadne zmeny. V takom prípade je najvýhodnejšie pri faktúrach hradených v hotovosti zadávať zaokrúhlenie hotovostnej platby na karte korekcie.

Pokladničné doklady

Na skupinách pokladničných dokladov, ktoré sa používajú v hotovostných pokladniach na Slovensku, je potrebné mať k 1. 7. 2022 nastavené zaokrúhľovanie na päťcentovky tak, ako opisujeme vyššie.

Skupiny pokladničných dokladov, ktoré sú určené na ukladanie dokladov vznikajúcich zaúčtovaním predajok, naopak nie je potrebné nijako nastavovať, pretože sa zaokrúhľovanie hotovostnej platby realizuje už na predajke. 

Vždy je ale potrebné skontrolovať zaokrúhlenie hotovostnej platby na skupinách, do ktorých sa ukladajú pokladničné doklady vytvorené cez platby vystavených faktúr. Tento krok je dôležitý najmä v prípadoch, kedy bola faktúra vystavená ešte pred 1. 7. 2022 (teda bez zaokrúhľovania hotovostnej platby), ale jej úhrada v hotovosti prebehne až po rozhodujúcom dátume, po ktorom už zaokrúhlená byť musí.

Názorné príklady zaokrúhľovania slovenských hotovostných platieb v Money ERP

Rôzne typy úhrad predajky vydané po 1. 7. 2022

Je dôležité mať na pamäti, že predajka je plateným aj platobným dokladom súčasne a na výslednú čiastku na zaplatenie má vplyv zvolený spôsob platby. Môže totiž nastať situácia, kedy bude predajka vytvorená v skupine určenej pre hotovostné platby s aplikovaným zaokrúhľovaním na päťcentovky, ale následne bude behom zásahu do platieb pridané nepeňažné platidlo a celková čiastka za predajku tak už zaokrúhlená nebude.

Predvolené vyplnenie hodnôt na karte Platby závisí od predvoleného typu platidla, ktoré je určené na skupine predajok. Pokiaľ bude nastavené zaokrúhľovanie hotovostnej platby, v prípade predvoleného typu platidla Hotovosť sa celková čiastka na doklade zaokrúhli, ale v prípade typu Nepeňažné platidlo sa celková čiastka nezaokrúhli

Iba hotovostná platba

Tu môžu nastať dve situácie:

  1. Predajka bude vytvorená v skupine s nastaveným zaokrúhľovaním hotovostnej platby na päťcentovky. Celková čiastka na doklade potom bude mať už realizované zaokrúhlenie hotovostnej platby.


  2. Predajka sa vytvorí do skupiny bez nastaveného zaokrúhľovania hotovostnej platby a celková čiastka na doklade teda nebude zaokrúhlená. Potom je v prípade potreby zaokrúhľenia na päťcentovky potrebné otvoriť kartu Korekcia účtovného dokladu a manuálne pridať zaokrúhľenie hotovostnej platby:

Platba iba nepeňažným platidlom

V týchto prípadoch sa na úhrade nič nemení, pretože zaokrúhlenie legislatíva nevyžaduje. Pokiaľ bude na predajke nastavený predvolený typ platidla ako Nepeňažné platidlo a súčasne nebude uvedený spôsob zaokrúhľovania hotovostnej platby, celý proces vytvorenia a platby predajky prebehne rovnako ako doposiaľ.

Kombinovaná platba (hotovosť a nepeňažné platidlo)

Pre prípad kombinovanej úhrady predajky, kedy je jedným z platidiel hotovosť, je odporúčané od 1. 7. 2022 mať na skupine predajok nastavené zaokrúhlenie hotovostnej platby na päťcentovky. V takom prípade bude na karte Platby čiastka zadaná používateľom v poli Hotovosť vždy zaokrúhlená zvoleným spôsobom, v našom príklade na päťcentovky. Celková čiastka za doklad zaokrúhlená nebude.

Vratky a storno dokladov

Storno dokladu

V algoritme stornovania dokladu nedošlo k žiadnej zmene ani úprave správania.
Pokiaľ bola predajka či faktúra vystavená vytvorená na platbu v hotovosti so zaokrúhlením na päťcentovky, potom sa aj stornovací doklad vygeneruje s rovnakým zaokrúhlením

Vratka 

Funkcia Vytvoriť opravný doklad nad vybranou predajkou vygeneruje predajku s vratkou, na ktorej bude aplikovaný rovnaký spôsob zaokrúhlenia hotovostnej platby, aký mal pôvodný doklad. To znamená, že pokiaľ bola vratka vytvorená na celú predajku hradenú v hotovosti so zaokrúhlením, vratka bude vytvorená na rovnakú čiastku s totožným zaokrúhlením.

Ak chcete do bodky dodržať požiadavky zákona, otvorte si kartu Korekcia, kde môžete úplne odstrániť zaokrúhlenie a vratku tak vytvoriť s mierne odlišnou (nezaokrúhlenou) čiastkou, než aká bola uvedená na pôvodnom doklade. Na záver kartu Korekcia uložte tlačidlom Výpočet.

Ak budete vo vygenerovanej vratke pracovať s položkami, napr. niektorú odstránite alebo upravíte počet kusov, odporúčame vždy otvoriť kartu Korekcia a skontrolovať si prepočet celkovej čiastky, prípadne upraviť nastavený spôsob zaokrúhľovania hotovostnej platby. 

Tlačové zostavy

Na tlačových zostavách k žiadnej zmene nedošlo. Na predajke vystavenej a na účtenke sa hodnota zaokrúhlenia hotovostnej platby vyplní do nulového základu dane.

Na faktúre vystavenej sa hodnota prepíše tiež do riadku pre nulovú sadzbu, avšak podľa požiadavky legislatívy bez uvedeného označenia Nulová.

Rozširujúce moduly eKasa a Kasa Online

V nastavení evidencie tržieb eKasa nie je potrebné vykonávať žiadny zásah. Po zaokrúhlení hotovostnej platby je hodnota zaokrúhlenia doplnená do nulového základu dane.

Pri používaní Kasy Online program aplikuje nastavenia z príslušnej skupiny predajok vystavených. V samotnej aplikácii Kasa Online preto nie je nutné nič nastavovať.

  • PRODUKTOVÉ NOVINKY

Pozrite sa na novinky
vo verzii Money ERP 1.13.5

#MoneyERP

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor