Vyskúšajte Money ERP
Skryť menu
Skryť formulár

Nové pravidlá pre zásielkový predaj

7.1.2021

Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty vychádza z daňového balíčka Rady Európskej únie, ktorý bude účinný od 1. januára 2021 v rámci celej Európskej únie. Článok je zameraný na zmeny pri uplatňovaní DPH v oblasti zásielkového predaja tovaru. Navrhovaná zmena má zjednodušiť povinnosti podnikateľov v rámci uplatňovania DPH, ak dodávajú tovar konečným zákazníkom do viacerých členských štátov.

Čo je zásielkový predaj

Zásielkový predaj je v zákone o DPH v § 6 odst. 5 definovaný ako dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet z členského štátu iného, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a odberateľom je osoba, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo pre daň, okrem dodania nových dopravných prostriedkov a tovaru dodaného s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet.

Podnikateľ, ktorý využíva zásielkový predaj musí sledovať počas kalendárneho roku obrat v konkrétnom členskom štáte EÚ, pretože pri zásielkovom predaji sa uplatňuje princíp zdanenia v krajine pôvodu alebo princíp zdanenia v krajine určenia.

Fyzické a právnické osoby, ktoré realizujú zásielkový predaj musia byť zaregistrované vo všetkých štátoch EÚ, kde predaj prekročil limit stanovený danou krajinou. Každý členský štát si v súčasnosti sám upravuje limity pre zásielkový predaj (Slovenská republika si ustanovila vo svojich vnútroštátnych predpisoch limit 35 000 eur).

Zmeny po prijatí novely zákona o DPH

Novela mení pojem „zásielkový predaj“ a nahradí ho novým pojmom „predaj tovaru na diaľku“. Účinnosť zmien týkajúcich sa výrazného zníženia a zjednotenia limitu pre predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ nastane 1. 7. 2021. Novela zavádza jednotný limit za kalendárny rok a to vo výške 10 000 eur. Podnikateľ už nemusí sledovať limity jednotlivých členských štátov, čím sa zníži administratívna náročnosť pri uplatňovaní DPH.

Aplikované sú 2 nasledujúce princípy zdanenia:

  • Princíp zdanenia v krajine pôvodu → ak celková hodnota predaja tovaru na diaľku nepresiahne limit 10 000 eur, podnikateľ bude tovar zdaňovať vo svojom členskom štáte. Miestom dodania je v tom prípade miesto, kde sa preprava alebo odoslanie tovaru začína uskutočňovať (miesto, kde má dodávateľ sídlo alebo prevádzkareň). Slovenský podnikateľ, ktorý predáva tovar napr. do Českej republiky uvedie na faktúre sadzbu DPH, ktorá platí na Slovensku.
  • Princíp zdanenia v krajine určenia → ak celková hodnota predaja tovaru na diaľku presiahne limit 10 000 eur, miestom dodania tovaru je miesto, kde odoslanie alebo preprava tovaru skončí. Podnikateľ je povinný zaregistrovať sa ako platiteľ DPH v inom členskom štáte a na faktúre uvedie sadzbu DPH platnú v danom štáte, kde preprava alebo odoslanie tovaru skončí. Ak slovenský podnikateľ predáva tovar do Českej republiky, uvedie na faktúre českú sadzbu DPH.

Novela zákona o DPH tiež navrhuje rozšíriť osobitnú úpravu uplatňovania dane - režimu jedného kontaktného miesta Mini One Stop Shop (MOSS) uvedenú v § 68a a § 68b zákona o DPH. Podnikatelia, ktorí dodávajú tovar do viacerých členských štátov sa už nemusia registrovať k DPH vo všetkých členských štátoch, kde prekročili limit. Môžu sa rozhodnúť využívať osobitnú úpravu MOSS a povinnosť priznať a uhradiť daň si splnia prostredníctvom jedného daňového priznania v členskom štáte ich sídla. Navrhovaná zmena predstavuje výraznú zmenu a zjednodušenie registračného procesu oproti súčasnosti, kedy osoby uskutočňujúce zásielkový predaj musia byť zaregistrované vo všetkých štátoch EÚ (ak prekročili súčasný stanovený limit).

Praktický príklad

Podnikateľ so sídlom na Slovensku dodáva tovar formou zásielkového predaja občanovi do Rakúska (osobe, ktorá nie je registrovaná pre DPH). Celková hodnota dodaného tovaru bez dane je 15 000 eur. Súčasný limit pri zásielkovom predaji určený Rakúskom je 35 000 eur. Hodnota dodaného tovaru vo výške 15 000 eur nedosiahne v kalendárnom roku hodnotu určenú členským štátom 35 000 eur. Miestom dodania je preto v súčasnosti tuzemsko (Slovensko). Podnikateľ vystaví zákazníkovi faktúru so slovenskou DPH.

Aká zmena nastane po schválení novely zákona o DPH?

Novela zavádza jednotný limit pre všetky krajiny v sume 10 000 eur, čo znamená, že sa zmení miesto dodania. Miestom dodania bude v tomto prípade Rakúsko, podnikateľ sa musí zaregistrovať k DPH v Rakúsku a vystaviť faktúru s rakúskou sadzbou dane z pridanej hodnoty.

Zrušenie oslobodenia od DPH pri zásielkach do 22 eur

Aktuálne sa zásielky, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur, prepúšťajú do voľného obehu a neplatí sa zo zásielok DPH ani clo (§ 48 ods. 2 písm. b) zákona o DPH). Návrh novely zahŕňa taktiež zrušenie oslobodenia od dane pri zásielkach z tretích krajín, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur. Po schválení novely sa bude daň z pridanej hodnoty platiť aj z týchto zásielok.

Ing. Michaela Vetráková
Absolventka Provozně ekonomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brne študijného odboru Účtovníctvo a dane. V súčasnosti srdcom účtovníčka a copywriterka v oblasti účtovníctva a daní.

Pozn.: Článok bol publikovaný v magazíne Money ERP News 2020.

Mohlo by vás zaujímať

Prihláste sa k odberu noviniek

Ak si želáte získavať nové informácie o našej spoločnosti, zanechajte nám na seba kontakt a nové informácie budú čoskoro vo Vašich rukách.

Zákaznícka podpora
249 212 344
Zákaznícky portál
clientportal.money.sk
Obchodné oddelenie
249 212 323
Napíšte nám
moneyerp@solitea.sk

Máte záujem o modul k Money ERP? Napíšte nám vaše otázky alebo potreby a my vás čoskoro kontaktujeme.