MENU Zatvoriť

Nové pravidlá pre zásielkový predaj od 1.7.2021

  • Ing. Michaela Vetráková
  • 20.5.2021
  • 4 minúty čítania

Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty vychádza z daňového balíčka Rady Európskej únie, ktorý je účinný od 1. januára 2021 v rámci celej Európskej únie. Článok je zameraný na zmeny pri uplatňovaní DPH v oblasti zásielkového predaja tovaru na diaľku.

Nová zmena má zjednodušiť povinnosti podnikateľov v rámci uplatňovania DPH, ak dodávajú tovar konečným zákazníkom do viacerých členských štátov. Termín zmien súvisiacich s limitom obratu a registráciou k DPH v zahraničí sa blíži, zmeny nastanú od začiatku júla 2021.

Čo je zásielkový predaj

Zásielkový predaj je v zákone o DPH v § 6 odst. 5 definovaný ako dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet z členského štátu iného, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a odberateľom je osoba, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo pre daň, okrem dodania nových dopravných prostriedkov a tovaru dodaného s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet.

Podnikateľ, ktorý využíva zásielkový predaj musí sledovať počas kalendárneho roku obrat v konkrétnom členskom štáte EÚ, pretože pri zásielkovom predaji sa uplatňuje princíp zdanenia v krajine pôvodu alebo princíp zdanenia v krajine určenia.

Fyzické a právnické osoby, ktoré realizujú zásielkový predaj musia byť v súčasnosti zaregistrované vo všetkých štátoch EÚ, kde predaj prekročil limit stanovený danou krajinou. Každý členský štát si sám upravuje limity pre zásielkový predaj (Slovenská republika si ustanovila vo svojich vnútroštátnych predpisoch vlastný limit obratu vo výške 35 000 eur). Aké zmeny nastanú pri predaji tovaru na diaľku od 1. 7. 2021?

Zmeny pri internetovom predaji

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. mení pojem „zásielkový predaj“ a nahradí ho novým pojmom „predaj tovaru na diaľku“. Účinnosť zmien týkajúcich sa výrazného zníženia a zjednotenia limitu pre predaj tovaru na diaľku v rámci EÚ nastane 1. 7. 2021. Novela zavádza nový jednotný limit za kalendárny rok a to vo výške 10 000 eur. Podnikateľ už nemusí sledovať limity jednotlivých členských štátov, čím sa zníži administratívna náročnosť pri uplatňovaní DPH. Avšak mení sa spôsob určenia miesta dodania pri predaji tovaru na diaľku. 

Aplikované sú 2 nasledujúce princípy zdanenia:

  • Princíp zdanenia v krajine pôvodu → ak celková hodnota predaja tovaru na diaľku nepresiahne limit 10 000 eur, podnikateľ bude tovar zdaňovať vo svojom členskom štáte. Miestom dodania je v tom prípade miesto, kde sa preprava alebo odoslanie tovaru začína uskutočňovať (miesto, kde má dodávateľ sídlo alebo prevádzkareň). Slovenský podnikateľ, ktorý predáva tovar na diaľku napr. do Českej republiky uvedie na faktúre sadzbu DPH, ktorá platí na Slovensku.
  • Princíp zdanenia v krajine určenia → ak celková hodnota predaja tovaru na diaľku presiahne limit 10 000 eur, miestom dodania tovaru je miesto, kde odoslanie alebo preprava tovaru skončí. Podnikateľ má 2 možnosti, ako bude DPH v zahraničí odvádzať: zaregistruje sa ako platiteľ DPH v inom členskom štáte, alebo využije zjednodušenú registráciu cez OSS a na faktúre uvedie sadzbu DPH platnú v danom štáte, kde preprava alebo odoslanie tovaru skončí. Ak slovenský podnikateľ predáva tovar do Českej republiky, uvedie na faktúre českú sadzbu DPH. 

Novela zákona o DPH tiež rozširuje osobitnú úpravu uplatňovania dane - režimu jedného kontaktného miesta Mini One Stop Shop (MOSS) uvedenú v § 68a a § 68b zákona o DPH. Podnikatelia, ktorí dodávajú tovar do viacerých členských štátov sa už nemusia registrovať k DPH vo všetkých členských štátoch, kde prekročili limit. Môžu sa rozhodnúť využívať osobitnú úpravu OSS a povinnosť priznať a uhradiť daň si splnia prostredníctvom jedného daňového priznania v členskom štáte ich sídla. Nová zmena predstavuje výrazné zjednodušenie registračného procesu oproti súčasnosti, kedy osoby uskutočňujúce zásielkový predaj musia byť zaregistrované vo všetkých štátoch EÚ (ak prekročili súčasný stanovený limit).

Praktický príklad

Podnikateľ so sídlom na Slovensku dodáva tovar formou zásielkového predaja občanovi do Rakúska (osobe, ktorá nie je registrovaná pre DPH). Celková hodnota dodaného tovaru bez dane je 15 000 eur. Súčasný limit pri zásielkovom predaji určený Rakúskom je 35 000 eur. Hodnota dodaného tovaru vo výške 15 000 eur nedosiahne v kalendárnom roku hodnotu určenú členským štátom 35 000 eur. Miestom dodania je preto v súčasnosti tuzemsko (Slovensko). Podnikateľ vystaví zákazníkovi faktúru so slovenskou DPH.

Aká zmena nastane od 1. 7. 2021?

Novela zavádza jednotný limit pre všetky krajiny v sume 10 000 eur, čo znamená, že sa zmení miesto dodania. Miestom dodania bude v tomto prípade Rakúsko, podnikateľ sa musí zaregistrovať k DPH v Rakúsku, alebo využije registráciu cez OSS a vystaví faktúru s rakúskou sadzbou dane z pridanej hodnoty. Ak sa podnikateľ rozhodne pre OSS, musí v nej zostať 2 roky.

Zrušenie oslobodenia od DPH pri zásielkach do 22 eur

Aktuálne sa zásielky, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur, prepúšťajú do voľného obehu a neplatí sa zo zásielok DPH ani clo (§ 48 ods. 2 písm. b) zákona o DPH). Novela zahŕňa taktiež zrušenie oslobodenia od dane pri zásielkach z tretích krajín, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur. Daň z pridanej hodnoty sa bude platiť aj z týchto zásielok.

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

System Money ERP is brought to you by Seyfor