MENU Zatvoriť

Platby v hotovosti od 1.7.2022 budú pohodlnejšie

  • 2.5.2022
  • 2 minúty čítania

Už v júli (od 1.7.2022) nadobudne účinnosť novela zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorej cieľom je zavedenie zaokrúhľovania cien tovarov a služieb, t. j. hotovostných platieb. Minimalizuje sa tým potreba používania 1 a 2 eurocentových mincí, ktoré však aj naďalej zostanú zákonným platidlom. Aký to bude mať vplyv na podnikateľov a ako sa s tým musia vysporiadať?

Zákon, ktorý vychádza v ústrety podnikateľom

Novela zákona, ktorá zavádza od 1.7.2022 nové pravidlá zaokrúhľovania hotovosti, prinesie podnikateľskému prostrediu niekoľko pozitív:

  • zníženie nákladov za poplatky v bankách za vloženie resp. spracovanie 1 a 2 eurocentových mincí,
  • zjednodušenie vydávania pri hotovostnom platobnom styku,
  • časovú úsporu v obchodoch (manipulácia s mincami predstavuje isté náklady, ich vyradením dôjde k úspore cca 15 – 20 % z celkových nákladov)

a v neposlednom rade aj pozitívny vplyv na životné prostredie, vzhľadom k zníženiu použitia obalovej fólie a znižovania emisií z prepráv drobných mincí medzi úschovnými miestami.

Pravidlá zaokrúhľovania po novom

Zaokrúhľovať sa budú iba hotovostné platby, keďže cieľom novely zákona je obmedzenie obehu mincí. Matematický spôsob zaokrúhľovania predstavuje neutrálny a spravodlivý spôsob zaokrúhľovania pre obe strany, t. j. obchodníka aj kupujúceho. Mesačný náklad zaokrúhľovania predstavuje rozpätie 0-2 centy. 

Cena v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov. Celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor.

Cena platená v hotovosti súčtom cien za viac kusov toho istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, sa zaokrúhľuje až ako výsledná cena platená v hotovosti. Cena platená v hotovosti vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov.

Ak sa kupujúci rozhodne zaplatiť kombináciou platieb, napr. hotovosťou a platobnou kartou, obchodník musí s takouto platbou počítať a je na ňom, aby si registračnú pokladnicu na takýto spôsob zaplatenia nastavil. Platí však, že pri kombinácii platby, sa bude zaokrúhľovať iba suma hradená v hotovosti.

Povinnosť zaokrúhľovania sa bude vzťahovať aj na obchodníkov, ktorí nemajú povinnosť používať registračnú pokladnicu.

Ako bude vyzerať zaokrúhľovanie v praxi?

Ak bude nákup nižší ako 5 eurocentov (0,05) , platba v hotovosti sa zaokrúhli na 5 eurocentov.

V prípade vyššej sumy pôjde o matematický spôsob zaokrúhľovania. Ak bude výsledná cena nákupu pred zaokrúhlením napr. 4,66 eura, zákazník zaplatí po zaokrúhlení 4,65 eura. 

Konečná suma nákupu končiaca sa na hodnotu: Zaokrúhlenie:
1 alebo 2 centy nadol na „0“
3 alebo 4 centy nahor na 5 centov
5 centov zostane 5 centov
6 alebo 7 centov nadol na 5 centov
8 alebo 9 centov nahor na „0“

Zaokrúhľovanie hotovostných platieb v Money ERP

Aby mohli podnikatelia vystavovať hotovostné doklady v súlade s platnou legislatívou, pripravujeme pre nich novú verziu Money ERP aj Predajne SQL, v rámci ktorej bude zaokrúhľovanie hotovostných platieb riešené.

Verzia Money ERP 1.13.5 bude k dispozícii už v prvom júnovom týždni, aby ste mali čas pripraviť sa na zmenu.

V prípade záujmu o nasadenie novej verzie niektorým z certifikovaných konzultantov Money ERP, si môžete dohodnúť termín už teraz.  Vašu požiadavku stačí zadať priamo na Portáli zákazníckej podpory alebo odoslať e-mailom na obchod@moneyerp.sk.

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor