MENU Zatvoriť
Select language

Legislatívne zmeny v roku 2023

 • 10.1.2023
 • 4 minúty čítania

S novým rokom, tak ako zvyčajne, začína platiť množstvo legislatívnych zmien, ktoré sa týkajú podnikateľov, účtovníkov, či ďalších administratívnych pracovníkov.

Pozrime sa na prehľad najdôležitejších z nich.

Zmeny v zákone o DPH – zníženie sadzby na šport a gastro

Sadzbu dane z pridanej hodnoty (DPH) upravuje § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

V roku 2023 začína platiť znížená sadzba DPH 10 % zo základu dane na nové služby, ktoré súvisia so športom a v gastrosektore, ktorú parlament schválil 6. decembra 2022.

Znížená 10 % sadzba DPH  na šport a gastro do 31.3.2023

V rámci prechodných ustanovení schválenej novely zákona o DPH sa upravilo, že znížená 10 % sadzba dane sa uplatňuje na:

 • prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi,
 • sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu,
 • vstupné do umelých kúpalísk,
 • reštauračné a stravovacie služby.

Pri reštauračných a stravovacích službách sa bude znížená sadzba uplatňovať na podávanie jedál alebo nápojov alebo obidvoch, ak sú sprevádzané dostatočne podpornými službami umožňujúcimi ich okamžitú konzumáciu, napr. poskytnutie obsluhy, priestor na konzumáciu, poskytnutie toaliet a pod.

Donášky jedla, nápojov alebo predaja jedla a nápojov so sebou sa znížená sadzba DPH týkať nebude.

Znížená 10 % sadzba DPH na šport a gastro od 1.4.2023 pokračuje

Ďalšia novela zákona o DPH, schválená 22.12.2022, zabezpečila, že sa daňové zvýhodnenie na služby v gastrosektore a šport bude uplatňovať aj po 31.03.2023

Od 1. apríla 2023 sa do prílohy obsahujúcej služby so zníženou sadzbou DPH zaradili nasledujúce služby natrvalo:

 • preprava osôb visutými a pozemnými lanovkami, lyžiarskymi vlekmi,
 • služby spojené s podávaním jedál a nápojov (iba reštauračné a stravovacie služby),
 • prevádzka športových zariadení (iba sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení, ako napr. štadiónov, arén, klzísk, plavární, športových ihrísk, atď. na účely vykonávania športu),
 • služby fitnescentier (iba vstupné do fitnescentier),
 • služby súvisiace s prevádzkou rekreačných parkov a pláži (iba vstupné do umelých kúpalísk).

Ďalšie zmeny v zákone o DPH

Povinnosť opravy odpočítanej DPH, ak je záväzok 100 dní po splatnosti

Zavádza sa povinnosť vrátiť odpočítanú DPH z nakúpených tovarov a služieb, v cene ktorých bola uplatnená DPH, ak odberateľ úplne alebo sčasti neuhradil záväzok dodávateľovi do 100 dní po jeho splatnosti.

V prípade, že odberateľ pôvodne odpočítal DPH v pomernej výške, zohľadní to pri oprave odpočítanej DPH pri neuhradení záväzku.

Ak odberateľ neprijme opravený doklad od dodávateľa do konca kalendárneho mesiace nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol odoslaný, má sa za to, že doklad prijal v posledný deň tohto nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Zmena definície nevymožiteľnej pohľadávky

Nevymožiteľnou pohľadávkou bude aj pohľadávka, od splatnosti ktorej uplynulo 150 dní v rozsahu, v akom nebola zaplatená. Moment uplynutia 150 dní od splatnosti musí nastať až od 1.1.2023.

Platí, že pohľadávka:

 • nie je viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ DPH preukáže, že vykonal úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady pohľadávky,
 • je viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platiteľ DPH preukáže, že sa domáha jej zaplatenia žalobou na súde okrem rozhodcovského súdu, alebo že je vymáhaná v exekučnom konaní podľa osobitného predpisu.

Registrácia pre DPH po prekročení obratu

Upúšťa sa od povinnosti registrácie za platiteľa DPH pre osoby, ktoré uskutočňujú oslobodené činnosti a výlučne z týchto oslobodených činností dosiahnu obrat 49 790 eur. Ide o oslobodené činnosti od DPH podľa § 37 až § 39 zákona o DPH.

Ak zdaniteľná osoba uskutočňuje výlučne oslobodené činnosti, nemusí sa už registrovať za platiteľa DPH, aj keď prekročí z týchto činností obrať 49 790 eur. Podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH sa však môže za platiteľa DPH registrovať na základe dobrovoľnosti.

Ďalšie zmeny v oblasti DPH

 • Zavedenie druhej zníženej sadzby DPH 5 % na dodanie stavby alebo časti stavby obnovu a prestavbu stavby alebo časti stavby vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania,
 • určenie výšky opravy odpočítanej DPH pri krádeži tovaru,
 • zmena obdobia, za ktoré sa podáva mimoriadne daňové priznanie k DPH,
 • spresnenie pojmu zásielky tovaru neobchodného charakteru.

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor