MENU Zatvoriť
Select language

Legislativní novinky roku 2023

 • 10. 1. 2023
 • 4 minuty čtení

Jako každoročně, i pro rok 2023 čekáme velkou řadu legislativních úprav a novinek v účetnictví, mzdách a dalších oblastech. Tentokrát se však bude zřejmě jednat o změny mimořádného rozsahu. Připravili jsme pro vás stručný přehled těch, které budou mít dopad na práci v ERP Money. Jako vždy jsou některé už jisté, zatímco jiné se dají očekávat s větší či menší pravděpodobností.

EET

Od 1. 1. 2023 je elektronická evidence tržeb s konečnou platností zrušena. Nepočítá se ani s dalším provozováním systému pro dobrovolně evidující podnikatele.

Zákon o účetnictví

Ministerstvo financí podalo návrh novely zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., momentálně je ukončeno připomínkové řízení. Cílem tohoto zákona je „modernizovat stávající účetní pravidla tak, aby vyhovovala aktuálním požadavkům uživatelů na účetní výkaznictví, aby nevytvářela překážku pro volný pohyb zboží, služeb a kapitálu a aby nesnižovala konkurenceschopnost ani nediskvalifikovala české subjekty na evropském nebo celosvětovém trhu“. Nový zákon by měl zcela změnit přístup k účetnictví, v jehož rámci nahradí důraz na vlastní vedení účetnictví důrazem na účetní výkaznictví. Mimo jiné se také pravděpodobně změní limity pro povinné ověření účetní závěrky auditorem a zavede se možnost používat pro vedení účetnictví i jinou než českou, tzv. funkční měnu. Předpokládaná platnost novely zákona sice bude až od 1. 1. 2024, v letošním roce se však bude třeba na její dopady důkladně připravit.

Daňový balíček

Daňové změny pro příští rok byly zveřejněny ve Sbírce zákonů, kde se zákonem č. 366/2022 Sb., mění řada dalších zákonů. 

 • Zákon o DPH: na 2 mil. Kč se navyšuje limit pro povinnou registraci. Stávající plátci, kteří tohoto limitu nedosahují, se z registrace mohou odhlásit. Dále se na 17 dnů prodlužuje lhůta pro podání následného kontrolního hlášení a snižují se některé pokuty za prodlení či nepodání.
 • Zákon o dani z příjmů: v souvislosti s navýšením limitu pro plátcovství se zvyšuje i hranice příjmů pro paušální režim daně. Pro odvod paušálních záloh se nově zavádí tři pásma, odvozená od výše ročních příjmů a uplatnitelného výdajového paušálu. Dále novela zákona navázala na covidové opatření a prodloužila platnost mimořádných odpisů na majetek zařazený v první (na 12 měsíců) a druhé (na 24 měsíců) odpisové skupině a pořízený v letech 2022–2023.

Změny vstoupily v platnost 1. 1. 2023.

Mzdy

 • Archivační doba: zákonem č. 455/2022 Sb. byla prodloužena lhůta, po kterou je třeba uchovat mzdové listy a účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění, a to z 30 na 45 let následujících po roce, kterého se týkají. Záznamy pro účely důchodového pojištění vedené pro poživatele starobního důchodu se musí uchovávat 10 let. Zákon byl schválen s účinností od 1. 1. 2023.
 • Sleva na sociálním pojištění: ke dni 1. 2. 2023 nabude účinnosti zákon č. 216/2022 Sb., kterým se zavádí 5% sleva na pojistném (z úhrnu vyměřovacích základů) pro některé zaměstnance se zkráceným pracovním úvazkem (8–30 hodin týdně). Jde například o osoby starší 55 let či pečující o dítě mladší 10 let, pokud úhrn jejich vyměřovacích základů ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele nepřesáhne 1,5násobek průměrné mzdy.
 • Pracující důchodci:připomínkovém řízení je návrh zákona, kterým se plánuje 
  • zrušení povinnosti platit pojistné na důchodové pojištění u pracujících důchodců
  • zrušení navyšování starobního důchodu za výdělečnou činnost vykonávanou souběžně s jeho pobíráním v plné výši a nahrazení tohoto benefitu slevou na pojistném
  • zavedení možnosti podání žádosti o důchod online a s tím související úprava místní příslušnosti okresní správy sociálního zabezpečení
 • Zákoník práce: v říjnu bylo ukončeno připomínkové řízení zákona, kterým se změní zákon č. 262/2006 Sb. Očekávané změny vychází ze směrnic Evropského parlamentu a Rady EU, předpoklad nabytí účinnosti je první čtvrtletí roku 2023. Změny se budou týkat
  • výkonu práce podle dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce – zaměstnancům vznikne právo na dovolenou a poskytnutí pracovního volna při veškerých překážkách v práci
  • práce na dálku – zaměstnavatel bude mít povinnost zaměstnanci paušálem hradit vzniklé náklady (typicky energie), zajistit mu kontakt s ostatními zaměstnanci (určit místo pro osobní setkání), umožnit vytvoření vlastního rozvrhu pracovní doby (ovšem jen v rámci zákonných limitů na odpočinek a jídlo) a případné zamítnutí práce na dálku bude muset písemně zdůvodnit
  • doručování písemností digitální formou – písemnost bude pokládána za doručenou i v případě, kdy ji zaměstnanec nebo zaměstnavatel odmítne přijmout nebo zmaří její přijetí 
  • způsobu a termínu informování zaměstnavatele o obsahu pracovního poměru – lhůta zřejmě bude zkrácena na 7 dní a změny se budou muset oznamovat bezodkladně
  • povinnosti písemně informovat zaměstnance při jeho vyslání na území cizího státu na dobu delší 4 týdnů
 • Parametrické změny: kromě zvýšení průměrné a minimální mzdy se dotknou i částky rozhodného příjmu, která nezakládá účast na nemocenském a důchodovém pojištění. Pro rok 2023 činí 4000 Kč (dosud 3500 Kč).

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor