MENU Zatvoriť
Select language

Souhrn novinek v ERP Money za uplynulý půlrok

 • Yvetta Cíglerová
 • 11. 3. 2019
 • 12 minut čtení

Když se ve vaší agendě objeví nové seznamy a funkce, při prvním spuštění po aktualizaci k nim jednoduše zadáte přístupová práva. Další novinkou je nastavení způsobu výkazu evidence Intrastat u položek bez vazby na sklad. A úprav je mnohem víc – podívejte se, jak jsme v uplynulém půlroce vylepšili systémovou sekci ERP Money.

SYSTÉM

Automatické spuštění schvalování po importu dokladů
Funkčnost se nově aktivuje také při importu dokladů z XML. Nad Fakturami přijatými, Zálohovými fakturami přijatými a Objednávkami přijatými/vydanými je Workflow spuštěno po importu stejným způsobem jako při ruční editaci. Ihned po importu dokladů tak může být automaticky zahájen proces schválení např. Objednávky přijaté.

Dokumenty s osobními údaji a GDPR
S ohledem na pravidla GDPR bylo na kartu Připojeného dokumentu přidáno výběrové pole GDPR, kde je možné označit, zda dokument obsahuje osobní či citlivé údaje, případně kombinaci obou. Do Nastavení skupiny připojených dokumentů byla přidaná volba GDPR, ve které lze pro celou skupinu určit, zda se jedná o osobní nebo citlivý dokument. Pouze pro uživatele s licencí GDPR.

„Na základě podnětů od našich zákazníků jsme připravili bezplatné Minikurzy ERP Money, kde vám osobně představíme novinky a tipy a triky z posledního čísla Money News.“

Ivan Zelenák
ředitel zákaznické podpory

Nastavení GDPR v DMS
Do dokumentů DMS byla přidána funkčnost GDPR. Na dokumentových klíčích je nyní možné nastavit volby Osobní údaje, Citlivé údaje nebo Osobní a citlivé údaje. Pokud je do dokumentu DMS zadán zmíněný dokumentový klíč, dokument se uloží s příslušným nastavením GDPR.

Vylepšená anonymizace – GDPR
V procesu Anonymizace firem a osob došlo k následujícím vylepšením. Pokud má být anonymizována osoba bez vazby na adresář, pak při zadání jejího jména na kartě Vyhledání subjektu nezáleží na pořadí křestních jmen a příjmení a osoba je vyhledána pro všechny varianty pořadí, jaké byly zadané na jednotlivých dokladech. Upozornění, které se před vlastní anonymizací subjektu zobrazí bezprostředně po stisku tlačítka Anonymizace, nově obsahuje informaci o celkovém počtu nalezených záznamů. S ohledem na nevratnost procesu anonymizace a minimalizaci případného nechtěného spuštění je na této kartě tlačítko potvrzující spuštění akce přednastaveno na hodnotu Ne. Na kartě Vyhledání subjektu pro anonymizaci došlo k úpravě systému Vyhledání bez vazby. Program nyní dohledá osoby a firmy bez ohledu na interpunkci, mezery, diakritiku nebo pořadí výrazů zadaných v jednotlivých polích.

Lepší zobrazení historie práce v seznamu Osobní údaje
Nástrojová lišta nad seznamem obsahuje nové tlačítko Osobní údaje. Pokud je tlačítko aktivní, seznam se omezí pouze na záznamy, které mají buď přímo na objektu, nebo v některém z jeho atributů evidovány osobní nebo citlivé údaje. Pouze pro uživatele s licencí GDPR.

Manuální zpracování automatických akcí a jejich další vylepšení
Na kartě Automatické akce došlo k několika úpravám. V záložce Obecné je nová volba Zpracovat manuálně, která umožní spouštět automatickou akci také ručně v seznamu zadaném v poli Objekt. Ve tomto seznamu je pak přístupné tlačítko Akce, které umožní automatickou akci spustit manuálně. Ve stejné záložce je také nové výběrové pole Stav. Do něj lze pro objekt Reklamace přijaté/vydané vložit konkrétní stavy ze Scénářů procesů, pro které se má akce uskutečnit. K dispozici je nová automatická akce určená pro generování faktur vydaných z dodacích listů vydaných.

Nastavení přístupových práv k nově přidaným uzlům
V Průvodci nastavením programu (záložka Ostatní) se nyní dá rozhodnout, zda mají mít uživatelé automaticky povolená přístupová práva k novým uzlům v Navigátoru. K dispozici je i možnost Zobrazit dotaz, která při prvním spuštění programu po aktualizaci zobrazí přehled nově přidaných seznamů a funkcí a umožní k nim nastavit přístup.

„U nových seznamů a funkcí ve svém ERP Money můžete nyní při prvním spuštění po aktualizaci zadat přístupová práva pro jednotlivé uživatele.“

Marek Kaman
manažer vývoje Money S4 a Money S5

Nový způsob uložení uživatelských sloupců do databáze
S ohledem na zrychlení práce s Uživatelskými sloupci se jejich zápis převedl z XML do datové podoby.

Konfigurovatelná aktualizace podřízených firem
V Průvodci nastavením programu je v záložce Ovládání a chování nová volba Nabízet aktualizaci podřízených firem. Umožní nastavit, zda se při aktualizaci nadřízené firmy má nabízet okno umožňující současně aktualizovat i jí podřízené pobočky. Pokud je volba aktivní, program si nově zapamatuje poslední nastavení okna Přenést nastavení do podřízených firem a vždy pak přednostně nabízí k aktualizaci jen ty položky, které se do podřízené firmy přenesly posledně.

Hromadná změna položek dokladů
Do místní nabídky otevřené pravým tlačítkem myši nad seznamem položek na kartách dokladů byla přidána hromadná operace Obecná změna. S její pomocí můžete na položkách hromadně změnit Typ ceny a Sazbu DPH. Funkce je přístupná ve všech fakturačních, objednávkových a skladových dokladech.

Položky bez vazby na sklad ve výkazu Instrastat
Program nyní umožňuje nastavit způsob evidence výkazu Intrastat i u položek dokladů, které nemají vazbu na sklad. Neskladové položky tak mohou vstoupit do výkazu za stejných podmínek jako skladové.

Přepočet pořizovacích cen v CSW Automatic
Aplikace CSW Automatic nabízí nový modul Přepočet pořizovacích cen. Modul automatizuje spouštění přepočtu pořizovacích cen skladových zásob s ohledem na provedené uživatelské nastavení. Mimo jiné lze nastavit dobu spuštění a kontrolu či změnu nastavení výdeje do mínusu.

Nastavení barev řádků v agendách
V Průvodci nastavením programu je konfigurace polí Nastavení barev řádků v seznamu nově platná pro každého uživatele a agendu samostatně. Barevným rozlišením řádků je tedy možné odlišit jednotlivé agendy a uživatele a dá se tak předejít možným záměnám.

Kontrolu duplicit při vkládání výrobních čísel
S ohledem na usnadnění tvorby dokladů (fakturačních, skladových, objednávkových) byl vylepšen systém přidávání položek, který při ukládání položky upozorní, že na doklad již byla vložena položka téhož zboží se stejným výrobním číslem. Uživatel je tak na případné duplicitní zadání upozorněn ihned po zadání kódu.

Komfortnější práce s nedělitelným množstvím
Pokud je na Položce katalogu na kartě Jednotky nastavené nedělitelné množství, program se při uložení položky dokladu, na níž toto množství nebylo respektováno, zeptá, zda má dosadit nejbližší vyšší násobek. Nově se k dotazu doplní i hodnota, kterou program navrhuje do položky dosadit.

Jednodušší použití IČ při sestavování filtru
Na kartě Jednoduchého filtru je v seznamech, které umožňují filtrovat firmy podle IČ, nové pole IČ z adresáře. U této položky je možné zobrazit seznam Firem a příslušné IČ zde vyhledat. Pole je doplněné i funkčností, která při přímém zápisu IČ do kolonky napovídá firmy vyhovující zapisovanému textu.

SKLAD

Hromadně doplňujte skladové zásoby a ceníkové ceny

Pohodlnější práce s ceníky v Katalogu
V detailu Ceníky lze nově otevřít a upravit karty Cen a není tedy již nutné se kvůli nacenění zboží přesouvat z Katalogu do seznamu Ceníkových cen.

Do seznamu Katalogu byly přidány nové filtry, které usnadní vyhledání Položky katalogu zařazené v určitém skladu či ceníku, případně takové, které buď vůbec nebyly, nebo již delší dobu nejsou předmětem obchodu:

 • Ceník — filtr vyhledá položky zařazené v konkrétním ceníku.
 • Sklad — seznam se omezí na položky zařazené v konkrétním skladu.
 • Bez pohybu — pomocí tohoto filtru se dají vyhledat položky, které nikdy nebyly naskladněny.
 • Dní od posledního pohybu — zobrazí se položky, které po stanovenou dobu neučinily žádný skladový pohyb.

Pokud je v Průvodci nastavením programu v záložce Ceníky v poli Automatické přidání nové položky katalogu do ceníkové ceny aktivovaná volba Zobrazit dotaz, při uložení nové Položky katalogu se zobrazí okno Výběr ceníků a skupin pro vytvoření ceníkové ceny. Nabízí se v něm všechny ceníky v agendě, seřazené do stromové struktury, z níž je patrná posloupnost postupné tvorby cen (slev, přirážek).

Pro lepší orientaci při hledání konkrétního zboží byl k seznamu přidán nový detail Obrázek, v němž je vidět fotografie zboží uložená na příslušné Položce katalogu.

V seznamu Ceníkové ceny přibyly dva nové filtry:

 • Bez pohybu – omezí seznam na zboží, které nebylo nikdy naskladněno.
 • Dní od posledního pohybu – najde položky, které po stanovenou dobu neučinily žádný skladový pohyb.

Kvůli lepší přehlednosti při ruční tvorbě cen v seznamu Ceníkových cen pomocí tlačítka Přidat program nyní nabídne v okně Položky katalogu jen ty položky, které dosud nemají ceníkovou cenu vytvořenou.

Hromadné doplnění skladových zásob a ceníkových cen
V seznamech Skladové zásoby a Ceníkové ceny se nabídka tlačítka Přidat rozšířila o možnost Přidat hromadně. Volba otevře seznam Položek katalogu, kde je možné označit skupinu karet a založit tak více karet Zásob nebo Cen současně (bez postupného ukládání). Po potvrzení tlačítkem OK se otevře karta Nastavení zásoby/ceny, kde lze zadat konfiguraci společnou pro všechny přidávané položky.

Členění skladových inventur do skupin
Seznam Skladové inventury (Skladové operace) je nově možné rozčlenit na skupiny. Na kartě Nastavení skupiny se dá zadat Rozsah inventury, Typ inventury, Sklad a Popis.

ÚČETNICTVÍ

Připravte následné souhrnné hlášení

Interní popis účtů pro jejich snadné odlišení
Na kartě Bankovního spojení je nové pole Popis, do kterého můžete zapsat interní popis účtu. Sloupec s tímto textem se zobrazuje na dokladech při výběru bankovního spojení dosazovaného do pole Hradit na/z. Při platbě se tak dá lépe vybrat vhodný účet firmy, určený např. Pro platbu konkrétní měnou.

Skrývání nepoužívaných bankovních spojení
Místní nabídka otevřená pravým tlačítkem myši nad seznamem bankovních spojení nově obsahuje funkci Skrýt záznam / Zobrazit skryté záznamy. Tímto způsobem je možné z nabídky účtů odstranit již nepoužívané položky (které není možné smazat, protože byly použité na dříve vystaveném dokladu nebo příkazu k úhradě). Omezí se tak situace, kdy je do dokladu vložen neplatný nebo nepoužívaný účet.

Nová sestava neuhrazených pohledávek a závazků v Adresáři
Nabídka tlačítek Tisk v seznamu Firem obsahuje novou tiskovou sestavu Pohledávky a závazky. Pro označené firmy nebo firmu pod kurzorem se tak dá získat přehled neuhrazených pohledávek a závazků k aktuálnímu pracovnímu datu.

Nastavení údajů, které se vám zobrazí u aktivit v kalendáři
V zobrazení seznamu formou Kalendáře přibylo nové tlačítko Upravit, které umožní vybrat údaje zobrazované na položkách aktivit v kalendáři (firma, středisko, přiděleno, zakázka apod.).

Ověřování skupinových plátců DPH
Po ověření skupinových plátců DPH přes systém ARES se hodnota ručně zapsaná v poli DIČ na kartě firmy nepřepíše řetězcem uvedeným v databázi ARES, ale zůstává v původní podobě.

Automatické načítání GPS souřadnic a kraje v Adresáři
V záložce CRM na kartě Firmy nově funguje automatické doplnění kraje, regionu a zeměpisné polohy (GPS souřadnic). Hodnoty se doplňují automaticky po editaci adresních údajů, pomocí hromadné operace a modulu CSW Automatic.

Změna způsobu přebírání textů z dodacího listu
Byl upraven systém přebírání textů z Dodacího listu vydaného (jedná se o popis zadaný na dokladu v záložce Texty). Nyní se popis z dodacího listu na fakturu vkládá do polí Text před/za cenami – dodací list a pole Text před/za cenami je tak možné doplnit jiným popisem.

Tato změna se týká následujících typů přebírání:

 • Dodací list vydaný — Faktura vydaná,
 • Dodací list vydaný — Faktura vydaná (s variabilním symbolem).

Usnadnění úhrad faktur vydaných
Stávající funkčnost automatické tvorby pokladních dokladů při úhradě faktury v hotovosti byla rozšířena o automatickou tvorbu interních a pohledávkových dokladů při úhradě faktury platební kartou. Tato nová funkčnost pomáhá řešit stav, kdy je platba karetní společností sice potvrzena, ale peníze dosud nebyly připsány na účet.

Kontrola neuhrazených pohledávek v Nabídkách vydaných
V Nabídkách vydaných byla přidána funkčnost automatické kontroly neuhrazených pohledávek. Na kartě Průvodce nastavením programu je v záložce Obchod v části Vystavení dokladu – neuhrazené pohledávky po splatnosti nově možné nastavit kontrolní režim tvorby nabídek pro odběratele, kteří překročili termín pro uhrazení pohledávek (nastavený na kartě Firmy v záložce Obchod).

Nové funkce v modulu Reklamace
Nad seznamy Reklamace přijaté/vydané je nové tlačítko Akce, které umožní manuální spuštění automatických akcí. Nabízí všechny akce, které jsou vytvořené pro modul reklamací a současně mají na kartě Automatické akce zatrženou volbu Zpracovat manuálně. Vhodné využití je například při distribuci e-mailů, které nemají být odesílány automaticky, ale až na základě rozhodnutí zodpovědného pracovníka – automatická akce vytvořená pro odesílání e-mailů v takovém případě musí mít aktivovaný parametr Zpracovat manuálně a současně nesmí mít v záložce Události zatrženou žádnou událost, při které by se e-mail měl automaticky odeslat.

Na kartu Konfigurace automatické akce Aktivita k dokladu (nastavení – Objekt: Reklamace přijaté/vydané, Akce: Jiná akce, Modul: Služby) byla přidána volba Přidělovat odpovědnému pracovníkovi z dokladu.

Menu Reklamace obsahuje dva nové seznamy, ve kterých se zobrazují položky uložených reklamačních dokladů.

V Nastavení skupiny reklamačních dokladů je v záložce Texty možné přednastavit texty, které se do nově vytvořených reklamačních dokladů budou přebírat v záložkách Popis reklamace, Popis reklamace interní, Vyjádření k reklamaci a Vyjádření k reklamaci interní.

Na dokladech Reklamace přijatá/vydaná je nad seznamem položek nové tlačítko Přidat, které umožňuje vytvořit položky bez vazby na sklad. Tímto způsobem se dá evidovat např. výměna určité části zboží, kterou na skladu vůbec nevedete.

Na dokladu Reklamace přijatá přibyla nová záložka Vyjádření k reklamaci interní. Zapsaný text slouží pouze pro vnitrofiremní popis a na žádném oficiálním tiskovém formuláři se neuvádí.

Rozpis materiálových položek v tiskové sestavě modulu Zakázky
Na první straně průvodce tiskovou sestavou Celkový přehled zakázky je nové pole Tisknout složení jednotlivých položek, kterým je do sestavy možné zařadit i rozpis materiálových položek Kompletu. Na kartách zakázek byla umožněna editace pole Nadřazená zakázka a vazba na nadřazenou zakázku se nyní dá zrušit nebo přepsat. V rámci hierarchického seznamu je tak možné přesouvat zakázky na jinou pozici stromové struktury.

Možnost vyhotovit následné souhrnné hlášení
Do Money byla přidána možnost vyhotovit následné souhrnné hlášení a také byla zjednodušena práce s již dříve podanými hlášeními. Volba menu nyní otevře seznam všech starších hlášení, ve kterém se pracuje stejným způsobem jako při přípravě sestav Hlášení a závěrky DPH nebo Přiznání a závěrky DPH. Nové souhrnné hlášení se vytvoří pomocí tlačítka Generovat hlášení, seznam nabízí i tlačítko Export a elektronické podání.

Lepší způsob hromadných úprav pokladních dokladů
Došlo k úpravě tvorby dokladu při hromadné úhradě. Pokud jeden pokladní doklad hradí více různých dokladů, v jeho hlavičce se nevyplní párovací symbol, variabilní symbol ani firma. Do pole Popis na pokladním dokladu se doplní text „Úhrada dokladů“ a čísla všech hrazených dokladů. Pokud se hromadná úhrada týká dokladů jediné firmy, její kontaktní údaje se do hlavičky pokladního dokladu doplní.

Obchodní název firmy v Aktivním saldu
Z důvodu lepší přehlednosti se v seznamu Aktivního salda vedle IČ nově zobrazuje i obchodní název firmy. Pokud se v adresáři vyskytuje více firem se stejným IČ, program dosadí název nadřízené firmy. Jestliže žádná z těchto firem není evidovaná jako nadřízená, program zvolí první položku v pořadí.

Snadné opakované spárování plateb
Seznam nabízí novou možnost dodatečného spárování položek výpisu plateb, která umožní párování například po dodatečném zadání dokladů do systému.

Párování bankovních výpisů dle data
V seznamu je nová konfigurace pro automatické párování úhrad běžných výpisů, která umožňuje zvolit, podle kterých párovacích symbolů a v jakém pořadí se mají úhrady párovat, a jak má program postupovat v případě shody. Pomocí této funkce lze zvolit, aby například faktury za energie se stejnou částkou a variabilním symbolem byly párovány od nejstarší k nejnovější.

Hromadná změna položek pokladních dokladů
Na kartě Pokladního dokladu je v seznamu Položek nově přístupná hromadná operace Obecná změna. Tato funkčnost umožní u všech označených položek na dokladu hromadně změnit Typ ceny a Sazbu DPH.

Nová analýza cash flow v modulu BI
Do seznamu připravených analýz byla přidána nová analýza cash flow. Pro jednotlivé měny a druhy dokladů se v ní uvádí přehled finančních prostředků, které by byly k danému datu k dispozici, kdyby byly všechny pohledávky a závazky uhrazené.

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor