MENU Zatvoriť

Metodický pokyn k osobitnej úprave ONE STOP SHOP

  • 23.9.2021
  • 1 minúta čítania

S účinnosťou od 1.7.2021 sa novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zaviedli nové dobrovoľné osobitné úpravy uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku a poskytovanie služieb na diaľku (One Stop Shop a Import One Stop Shop). Novela rozšírila doterajšie osobitné úpravy MOSS, ktoré sa transformovali na jednotné kontaktné miesto OSS.

Nová právna úprava zjednodušila a zjednotila daňový režim v oblasti DPH pre predaj tovaru na diaľku a služieb s miestom dodania podľa § 16 zákona o DPH v EÚ. Využívanie osobitných úprav OSS je dobrovoľné. Výhodou je nižšia administratívna záťaž (zdaniteľné osoby využívajúce niektorú z osobitných úprav si svoju povinnosť priznať a uhradiť daň, ktorá prislúcha členskému štátu spotreby, splnia prostredníctvom osobitného jednotného daňového priznania podaného cez elektronický portál v členskom štáte, kde sa identifikujú pre využívanie tejto úpravy, v ktorom zároveň aj uhradia príslušnú daňovú povinnosť).

Nová právna úprava (zákon o DPH účinný od 1.7.2021) rozlišuje tri osobitné úpravy uplatňovania dane na služby dodávané inej ako zdaniteľnej osobe, na predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru:

  • Úprava mimo Úniu (OSS)
  • Úprava pre Úniu (OSS)
  • Úprava pre dovoz (osobitná úprava uplatňovania dane na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov).

Metodický pokyn, ktorý vydal Odbor daňovej metodiky (9/2021), poskytuje informácie pre správne uplatňovanie osobitnej úpravy pre Úniu podľa § 68b zákona o DPH, t. j. ak sa zdaniteľná osoba rozhodne uplatňovať túto osobitnú úpravu a SR je v postavení členského štátu identifikácie. Metodický pokyn vychádza z právne záväzných aktov ako aj odporúčaní Európskej komisie týkajúcich sa osobitných úprav.

V Money ERP podporujeme  Úpravu pre Úniu. Doklady v režime OSS môžete v Money ERP vystavovať už teraz. Nová verzia 1.12.9 vám umožní zostaviť Daňové priznanie OSS a vyexportovať ho do súboru vhodného na elektronické podanie.

Ďalšie informácie k danej problematike môžete nájsť na stránkach Slovenskej komory daňových poradcov, ktorá k danej problematike pripravila aj konferenciu „Predaj tovaru na diaľku od 1.7.2021“.

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor