MENU Zatvoriť

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

  • 13.12.2022
  • 3 minúty čítania

Národná rada SR po viacerých odkladoch nakoniec schválila novelu zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá prinesie daňovníkom niekoľko zmien. Prinášame vám ich krátky prehľad z pohľadu ich účinnosti.

Zníženie administratívnej záťaže 

S účinnosťou od 1. januára 2023 má dôjsť k zníženiu administratívnej záťaže a k odstráneniu nedostatky a zároveň má uľahčiť výkon niektorých súčasných ustanovení v praxi.

V rámci tohto sa zruší povinná registrácia vybraných skupín zdaniteľných osôb, ktoré vykonávajú výhradne činnosti oslobodené od dane ako napr. poisťovacie služby, finančné služby či dodanie a nájom nehnuteľností.

Podľa súčasnej legislatívy ak daňovník prekročí za posledných 12 mesiacov obrat 49 790 eur a viac, vzniká mu povinnosť registrovať sa za platiteľa DPH,“ vysvetľuje Eva Fričová zo Slovenskej komory daňových poradcov.

Tieto vybrané skupiny sa budú môcť dobrovoľne rozhodnúť, či sa po presiahnutí obratu:

  • zaregistrujú alebo
  • nezaregistrujú ako platcovia DPH. 

Oprava odpočítanej dane pri neuhradení záväzku

Odberateľ by mal mať podľa novely zákona povinnosť vykonať opravu odpočítanej dane z:

  • nakúpených tovarov a služieb,
  • z nákupu ktorých bola daň odpočítaná, ak sčasti alebo úplne neuhradí záväzok do 100 dní po jeho splatnosti.

Daňová poradkyňa Eve Fričová, upozorňuje na možnosť vzniku viacerých problémov v praxi: „Pri sledovaní všetkých dodávateľských faktúr môže vzniknúť nielen veľká administratívna záťaž, ale v súvislosti so systematizáciou celého procesu taktiež aj dodatočné náklady,“.

V súvislosti s opravou odpočítanej dane pri neuhradení záväzku do 100 dní od jeho splatnosti má novela zároveň zvýhodniť podmienky vzniku nevymožiteľnej pohľadávky u dodávateľa. Súčasný limit pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky je 300 eur a 12 mesiacov od splatnosti. Po novom by sa pohľadávky mali deliť na dve skupiny, a to do 1000 eur a nad 1000 eur, pričom pri pohľadávkach do 1000 eur sa lehota z 12 mesiacov skráti na 150 dní. Aby pohľadávka do 1000 eur bola uznaná ako nevymožiteľná bude stačiť, aby dodávateľ preukázal, že vykonal akýkoľvek úkon na to, aby získal úhradu pohľadávky. Pri pohľadávkach nad 1000 eur bude musieť dodávateľ preukázať, že sa o úhradu domáhal žalobou na súde, alebo je vymáhaná v exekučnom konaní.

Vnímam pozitívne, že nová úprava počíta s časovým limitom 150 dní od lehoty splatnosti, ako aj to, že sa zvýšil limit  malých pohľadávok z 300 na 1000 eur,“ hovorí Eva Fričová zo Slovenskej komory daňových poradcov. 

Zníženie sadzby DPH na podporu cestovného ruchu a gastrosektora

Výraznou zmenou je schválenie pozmeňovacieho návrhu, ktorým sa zníži sadzba DPH na 10 percent na podporu cestovného ruchu a gastrosektora v období od 1. januára 2023 do 31. marca 2023.

Toto opatrenie sa týka:

  • reštauračných a stravovacích služieb,
  • prepravy osôb lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, ale
  • tiež sa uplatní na sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení či na vstupné do umelých kúpalísk.

Keďže dochádza k rozšíreniu okruhu služieb, ktoré budú podliehať zníženej sadzbe DPH vo výške 10 percent, podnikatelia by si mali preveriť, či služby, ktoré poskytujú, budú predmetom zníženej sadzby dane, a primerane si nastaviť systém e-kasa resp. fakturačné systémy. Toto je predovšetkým dôležité pre oblasť gastrosektora, kde je potrebné, aby poskytované reštauračné a stravovacie služby spĺňali vymedzenie podľa vykonávacieho nariadenia Rady č. 282/2011,“ dáva do pozornosti Eva Fričová.

Novela zákona s účinnosťou od 1. 1. 2024

V rámci druhej časti, ktorá má účinnosť od 1. januára 2024, sa majú do našej legislatívy implementovať ustanovenia z európskej smernice Rady EÚ, ktorá zavádza povinnosti pre poskytovateľov platobných služieb a súčasne bližšie definuje niektoré pojmy.

SKDPSlovenská komora daňových poradcov (SKDP) združuje daňových poradcov a udržiava úroveň daňového poradenstva na Slovensku. Slovenská komora daňových poradcov vznikla v roku 1992 a pričom ako daňových poradcov združuje 784 fyzických osôb a 136 právnických osôb. Je členom medzinárodnej Európskej daňovej konfederácie (CFE - Confederation Fiscale Europeenne).

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor