MENU Zatvoriť

Čakajú nás výrazné zmeny v uplatňovaní DPH, rozhovor s šéf analytičkou Money

 • 15.12.2015
 • 7 minút čítania

Z pohľadu dodávateľ ekonomického softvéru je koniec starého a začiatok nového roka najťažším obdobím. Legislatívne zmeny pribúdajú jedna za druhou a často nekoordinovane. Kladú si síce za cieľ vyriešiť problémy štátu, alebo skupiny ľudí, či firiem, avšak dôsledky zmien zákonov často ovplyvnia aj ostatných a prenesú na nich nechcené bremeno nových úloh a povinností. Samozrejme na tieto zmeny musí reagovať aj účtovný softvér. O tom, ako sa pripravujeme na zmeny v uplatňovaní DPH sme hovorili s Kristínou Pokornou, šéf analytičkou Money.

Asi najväčšou zmenou od januára 2016 budú nové pravidlá pre  DPH, čoho sa budú týkať?

Najväčšou zmenou pre podnikateľov  a ich účtovníkov bude osobitný režim uplatňovania DPH na základe prijatých platieb. Malí a strední podnikatelia sa budú môcť rozhodnúť, že tento režim využijú a nebudú platiť DPH z faktúr, ktoré im ich odberatelia nezaplatili. Daňová povinnosť im vznikne až v momente, keď príjmu platbu.

Takže táto zmena malým firmám pomôže lepšie spravovať hotovosť, ale ako sa to týka ostatných firiem a účtovníkov?

Týka sa to aj ostatných firiem ak budú v pozícii odberateľa týchto platiteľov DPH, pretože súčasne bude platiť, že DPH z prijatých faktúr si budú môcť odpočítať až potom, keď zaplatia svojim dodávateľom. Dôsledkom tohto pravidla, sa teda do pozície meniť účtovanie DPH dostane oveľa viac firiem, stačí aby si jeden ich dodávateľ zvolil tento režim a už potrebujú sledovať faktúru iným spôsobom a samozrejme upraviť na to softvér.

Aké sú podmienky pre uplatenie tejto osobitnej úpravy?

V prom rade treba povedať že ide o dobrovoľný režim, ktorý si môžu zvoliť platitelia DPH (registrovaní podľa § 4) ak ich ročný obrat je nižší ako 100 000 EUR a odôvodnene predpokladajú, že tento obrat v aktuálnom kalendárnom roku neprekročia. Zároveň na nich nesmie byť vyhlásený konkurz a nevstúpili do likvidácie. Podľa informácií z MF SR je počet takýchto firiem viac ako sto tisíc.

A aké budú pre týchto platiteľov DPH platiť pravidlá?

Režim sa bude vzťahovať iba na odplatné dodania tovarov a služieb v tuzemsku (neuplatňuje sa napr. pri vývoze, dodaní tovaru do členského štátu EÚ)

Princípom osobitného režimu bude, že daňová povinnosť z dodaných tovarov a služieb vzniká až v momente prijatia platby od odberateľa a to z prijatej platby.  Na druhej strane nárok na odpočet DPH  z prijatých plnení bude možný až v období , v ktorom platiteľ zaplatil svojmu dodávateľovi. (napr. pri platbe bankovým prevodom  až po pripísaní platby na účet dodávateľa)

Môžu pri odvádzaní DPH štátu až po prijatí platby vzniknúť nejaké komplikácie?

Áno to môžu a iste aj vzniknú. Napríklad pri čiastočných úhradách vzniká právo na odpočítanie dane pomerne podľa zaplatenej sumy. Postupné úhrady sú v podnikateľskej praxi bežné. V minulosti bývalo zvykom, že sa najskôr vysporiadala DPH a až potom základ. Teraz bude potrebné pri každej čiastkovej úhrade alikvotne zaúčtovaž základ dane a DPH a alikvotne tak aj uviesť v priznaní k DPH a v kontrolnom výkaze.

Nebude v začiatkoch dochádzať k omylom a zlému účtovaniu DPH ak firma zmení režim?

Na to si treba dať pozor. Faktúry napríklad budú musieť obsahovať zreteľnú informáciu o použití osobitnej úpravy. Požadovaný text je priamo súčasťou zákona: „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. Tento text budeme tlačiť aj na formuláre Money. Výnimkou sú zjednodušené faktúry (napr. doklad z elektronickej registračnej pokladnice, podkladová  časť diaľničnej známky...) vystavené oproti prijatiu platby, na ktorých nie je nutné túto informáciu uvádzať.

A ako táto legislatívne zmena ovplyvní ostaté firmy?

Využívanie osobitnej úpravy ovplyvní firmy, ktoré sa pre tento režim rozhodnú a zároveň aj ich odberateľov platiteľov DPH. Právo na odpočítanie dane z faktúr, kde sa daň uplatňuje na základe prijatia platby, im vznikne až po úhrade dodávateľovi.

Ako bude na túto skutočnosť reagovať Money?

Na nový režim uplatňovania dane Money pripravujeme.  Firmy, ktoré sa pre používanie osobitnej úpravy rozhodnú, môžu si túto voľbu zapnúť priamo v Money.

 • Money S3: Nový typ subjektu v nastavení účtovného roka – Platiteľ DPH – uplatnenie dane po prijatí platby.
 • Money S4/S5: Nový režim je možné nastaviť na Registrácii k DPH  - príznak Pomerné uplatňovanie DPH z úhrad

Ako sa v Money zmení evidencia dokladov a DPH?

Na všetkých dodávateľských aj odberateľských dokladoch (týka sa prijatých a vystavených faktúr, záväzkov a pohľadávok) bude možné vybrať režim ich vstupu do DPH.

Zvolili sme spôsob evidencie, ktorí už naši používatelia poznajú – aj v aktuálnych verziách Money si mohli vybrať na prijatých dokladoch uplatnenie DPH „zaúčtovaním“ alebo „zaplatením“. Výber režimu vstupu do DPH „zaúčtovaním“ a „zaplatením“ sme pridali aj na vystavené faktúry a pohľadávky a pripravili sme nové funkcie, ktoré sa budú po výbere „zaplatením“ aktivovať.

Pri režime „zaúčtovaním“ faktúra vstúpi do DPH podľa dátumu uplatnenia zadaného priamo na faktúre, tak ako doteraz. Pri voľbe „zaplatením“, faktúra vstupovala do DPH až po úhrade celej sumy dane – túto funkciu sme prepracovali, tak aby sa z každej (aj čiastočnej) úhrady uplatnila DPH v pomernej výške.

Ako to bude fungovať?

Ku každej úhrade faktúry, záväzku alebo pohľadávky, ktorá bude v režime vstupu do DPH „zaplatením“, Money automaticky vygeneruje interný doklad na uplatnenie DPH. Tento interný doklad bude vstupovať do daňového priznania k DPH aj kontrolného výkazu v období, v ktorom došlo k úhrade.

A čo v prípade ak firma skončí uplatňovanie osobitnej úpravy?

Interné doklady na uplatnenie DPH bude možné vygenerovať aj k neuhradeným alebo čiastočne uhradeným faktúram a „dodaniť“ alebo naopak odpočítať si daň z nevysporiadaných dokladov.

Nové funkcie pre platiteľov DPH v „bežnom režime“

Zmena v systéme uplatňovania DPH sa môže dotknúť všetkých našich používateľov. Platiteľov DPH a to aj tých, ktorí sami osobitnú úpravu nebudú využívať. Aj platitelia DPH v „bežnom režime“ budú mať možnosť na prijatých dokladoch, kde sa daň uplatňuje prijatím platby zvoliť režim vstupu do DPH „ zaplatením“. Princíp bude rovnaký ako pri platiteľoch DPH s osobitnou úpravou. Pri úhrade faktúry Money automaticky vygeneruje interný doklad na uplatnenie DPH.

Ako sa upravia kontroly a kontrolné zostavy

Nadväzujúce interné doklady na vyúčtovanie DPH bude možné vyhľadať  priamo zo zoznamu faktúr. Stav evidencie DPH  dokladov v režime „zaplatením“ skontrolujete v špeciálnej tlačovej zostave.

 • Pri S3 bude k dispozícií k faktúre zoznam interných dokladov na vyúčtovanie DPH a grafické zobrazenie nadväzujúcich dokladov vo Väzbách
 • Pri S4/S5 – pôjde o zobrazenie väzieb v detaile Nadväzujúce doklady.

Čo ešte sa v Money kvôli tejto zmene zákona musí pripraviť?

Na vystavených faktúrach a pohľadávkach (v Money S3, S4, aj S5) ktoré buú v režime „zaplatením“ sa bude pri tlači zobrazovať text „daň sa uplatňuje na základe prijatia platby“. (To to platí pre štandardné formuláre ktoré dodávame s programom)

Navyše sme v Money S3 na vystavené faktúry a pohľadávky pridali nové dátumové polia - dátum dodania a dátum vstupu do DPH (doteraz zadávali používatelia iba dátum uskutočnenia DPH, resp. dátum vzniku daňovej povinnosti). Na túto zmenu pripravili aj všetky nadväzujúce Daňové priznania a výkazy.

Aké možno očakávať komplikácie pri práci s novým aparátom?

Máme otvorenú jednu zásadnú otázku:  Ako postupovať, ak dodávateľ nemá podľa zákona o DPH povinnosť informovať odberateľa o dátume vzniku daňovej povinnosti ani o výške svojej daňovej povinnosti?  Nárok na odpočet vzniká napr. pri platbe bankovým prevodom  až po pripísaní platby na účet dodávateľa – používateľ si môže nastaviť posunutie dátumu vstupu do DPH oproti dátumu platby, napr. o 1 deň, aby mal istotu, že si uplatňuje DPH až po vzniku daňovej povinnosti.

Odporúčame ale overiť na strane dodávateľa skutočný dátum vzniku daňovej povinnosti, pretože podľa aktuálnych informácii to bude dátum, ktorý je potrebné vykazovať v kontrolnom výkaze.

Druhým problémom je pomerné odpočítanie dane pri čiastkových úhradách. Zákon totiž neurčuje spôsob pomerného výpočtu dane pri čiastočných úhradách faktúr. Problém môže nastať pri faktúrach, ktoré sú vystavené na plnenia vo viacerých sadzbách DPH. Odberateľ, ale môže odpočítať DPH maximálne vo výške, ktorú odviedol dodávateľ.

Verím však, že čoskoro k týmto otázkam vyjde nejaké metodické usmernenie.

Firmy s obratom do 100 tisíc eur - Neprehliadnite!

 

Začiatok a ukončenie uplatnenia osobitnej úpravy

 • Podnikatelia, ktorí sa pre osobitnú úpravu rozhodnú ju musia začať používať od prvého dňa zdaňovacieho obdobia a majú povinnosť písomne oznámiť svoje rozhodnutie Daňovému úradu do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom osobitnú úpravu začali uplatňovať.
 • Zoznam platiteľov DPH, ktorí používajú osobitnú úpravu bude zverejnený na portáli Finančnej správy.
 • Okrem povinného ukončenia používania osobitnej úpravy (napr. prekročenie limitu obratu, vstup do likvidácie, konkurzu..) sa môže firma rozhodnúť ukončiť uplatňovanie osobitnej úpravy. Dobrovoľne je možné ukončiť uplatňovanie osobitnej úpravy iba ku koncu kalendárneho roka, v ktorom dobrovoľné ukončenie podnikateľ oznámil Daňovému úradu.
 • Pri ukončení používania osobitnej úpravy vzniká daňová povinnosť zo všetkých faktúr, z ktorých by vznikla. Ak by platiteľ DPH nepoužíval osobitnú úpravu a rovnako vzniká právo na odpočet z tých dokladov, pri ktorých by vzniklo právo na odpočet, ak by neuplatňoval osobitnú úpravu (tzn. z neuhradených, resp. čiastočne uhradených faktúr).

Sankcie pri nedodržiavaní podmienok osobitnej úpravy:

 • V prípade, ak podnikateľ nedodržiava podmienky osobitnej úpravy (napr. neuvedie požadovaný text na vystavenej faktúre) hrozí mu pokuta až do výšky 10000 EUR.

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor