MENU Zatvoriť
Select language

Legislatívne zmeny na rok 2022

 • Mgr. Lucia Hanusová
 • 4.1.2022
 • 5 minút čítania

V roku 2022 nás čaká opäť viacero legislatívnych zmien, či už v daňovej alebo účtovnej oblasti. Medzi najvýraznejšie zmeny v účtovnej oblasti patrí digitalizácia účtovníctva.

Nové tlačivá daňových priznaní

Oznámenie MF SR č. MF/014762/2021-721 o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (FO-typ A ,FO–typ B a PO), zverejnené vo FS ako príspevok č. 15/2021. 
Oznámenie MF SR č. MF/014765/2021-721 o vydaní poučení na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov, zverejnené vo FS ako príspevok č. 16/2021.

Oznámenia si môžete stiahnuť TU.

Uplatňovanie daňových strát – zmeny v odpočte daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. 1. 2021:

 • Mikrodaňovník – do výšky vykázaného základu dane počas najviac 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období začínajúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, v ktorom bola táto strata vykázaná.
 • Daňovník – do výšky 50 % základu dane počas najviac 5 bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období začínajúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, v ktorom bola táto strata vykázaná.

Digitalizácia účtovníctva

Novela zákona o účtovníctve umožňuje daňovým subjektom prechod účtovníctva do digitálnej podoby a to dvomi spôsobmi:

 1. archivovaním účtovnej dokumentácie v elektronickej podobe,
 2. alebo zavedením elektronizácie do jednotlivých procesov vedenia účtovníctva.

Novelizovaný zákon o účtovníctve zrovnoprávňuje listinný a elektronický účtovný záznam. Zákon o účtovníctve prináša zmeny pri transformácií účtovného záznamu z listinnej do elektronickej formy, ktoré sa môže podľa § 33 ods. 5 zákona o účtovníctve vykonať aj skenovaním.

Výstupom skenovania je sken vo formáte PDF, PNG, JPEG, JPG, TIFF. Takýto účtovný záznam bude považovaný za preukázateľný a nie je potrebné uchovávať ho aj v pôvodnej listinnej podobe. Skenovať možno všetky druhy účtovných dokladov (ako aj pokladničné doklady a pod.).

Pri transformácii účtovného záznamu musia byť dodržané nasledovné všeobecné podmienky:

 • úplnosť účtovného záznamu v pôvodnej podobe a v novej podobe,
 • obsahová zhoda a vizuálna zhoda účtovného záznamu v novej podobe s jeho pôvodnou podobou,
 • čitateľnosť celej plochy účtovného záznamu v novej podobe,
 • neporušenosť obsahu účtovného záznamu podľa § 31 ods. 5 ZoÚ, tzn. nenastane zmena obsahu skutočností, ktoré sa účtovným záznamom zaznamenávajú.

Zavedením digitalizácie došlo k úprave náležitostí účtovného dokladu v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Od 1. 1. 2022:

 • účtovný doklad nemusí obsahovať podpis osoby zodpovednej za zaúčtovanie,
 • vypúšťa sa povinnosť uvádzať predkontáciu,
 • podpis zodpovednej osoby bude nahradený elektronickou výmenou údajov alebo vnútorným kontrolným systémom. Ak účtovná jednotka tieto systémy neaplikuje, môže použiť vlastnoručný alebo kvalifikovaný elektronický podpis.

Elektronickú účtovnú dokumentáciu bude uchovávať uložením na dátovom nosiči (napr. USB kľúč, pamäťová karta, HDD a pod.). Účtovná jednotka musí v prípade kontroly zabezpečiť prístup k tomuto dátovému nosiču.

Inventarizácia

Úprava lehoty fyzickej inventúry zásob (§ 30 ods. 4 ZoÚ):

 • Fyzickú inventúru hmotného majetku okrem zásob, ktorú nemožno vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, možno vykonávať v priebehu posledných troch mesiacov účtovného obdobia , prípadne v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia.
 • Fyzickú inventúru zásob môže účtovná jednotka vykonávať kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia; prípadne v prvom mesiaci nasledujúceho účtovného obdobia. Musí sa pritom preukázať stav hmotného majetku ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Od 1.1.2022 budú UJ oznamovať dátum schválenia ÚZ na novom tlačive ustanovenom Opatrením z 3. novembra 2021 č. MF/011080/2021-74. Účtovná jednotka použije toto tlačivo pri tých účtovných závierkach, ktoré boli schválené po 01.01.2022 bez ohľadu na účtovné obdobie, za ktoré sa účtovná závierka schvaľuje.

Nadmerný odpočet od 1. 1. 2022

V súvislosti zo zavedením registrácie bankových účtov platiteľa DPH platí, že finančná správa vráti nadmerný odpočet len na registrovaný bankový účet platiteľa dane, ktorý je zverejnený v zozname bankových účtov.

Pokiaľ daňový subjekt nemá zverejnený bankový účet, finančná správa mu nadmerný odpočet vráti do 10 dní odo dňa, kedy si platiteľ túto povinnosť splní a oznámi finančnej správe svoj bankový účet.

Osvedčenie o registrácii

Od 1. 1. 2022 sa ruší registračná kartička DPH, ktorú správca dane zasielal po registrácii. Počnúc 1. 1. 2022 bude finančná správa posielať daňovníkom iba rozhodnutie o registrácii.
Dňom uvedeným v rozhodnutí sa daňovník stáva platiteľom dane z pridanej hodnoty a toto platí aj pre zahraničné osoby, ktoré nemajú v tuzemsku sídlo, obvykle sa v tuzemsku nezdržiavajú a ktoré sú povinné podať žiadosť o registráciu pred začatím vykonania činnosti, ktorá je predmetom dane.

Ručenie za daň odberateľom

Od 1. 1. 2022 sa rozširuje inštitút ručenia odberateľa za daň, ktorú dodávateľ nezaplatil, ak vedel alebo mohol vedieť, že daň nebude zaplatená, doteraz boli dostatočným dôvodom skutočnosti:

 1. hodnota na faktúre nemá opodstatnenie (tzn. že je neprimerane vysoká alebo naopak neprimerane nízka),
 2. odberateľ bol štatutárom dodávateľa.

Novelou zákona o DPH sa doplnila tretia skutočnosť a to je úhrada protihodnoty za plnenie na iný bankový účet ako účet oznámený finančnej správe dodávateľom.
To znamená, že ručenie za daň sa môže uplatniť aj vtedy ak protihodnota za dodanie tovaru alebo služby bola uhradená na účet dodávateľa, ale nie na ten, ktorý je zverejnený v zozname bankových účtov. Preto sa odporúča, aby si odberateľ pred úhradou overil či je bankový účet dodávateľa zverejnený v zozname bankových účtov.

Odberateľ môže zaplatiť daň za dodávateľa priamo na osobitný účet dodávateľa priamo daňovému úradu a to tak, že rozdelí sumu na základ a DPH. Základ pošle dodávateľovi a DPH priamo daňovému úradu, pričom ju označí tak, ako by ju platil dodávateľ sám (§ 69 c). Toto ustanovenie umožňuje odberateľovi vyhnúť sa prípadnému ručeniu za daň voči platiteľovi dane, ale tento spôsob je možný iba do momentu doručenia rozhodnutia, ktorým mu daňový úrad uložil povinnosť zaplatiť daň za dodávateľa.

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti

Ak zamestnávateľ nepodal prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, daňový úrad mu neuloží pokutu , ak si zamestnávateľ splní svoju povinnosť najneskôr do 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty. Oneskorené podanie bude prvýkrát bez pokuty za december 2021.

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor