MENU Zatvoriť
Select language

Nová verzia Money S4 a Money S5 1.10.11.

 • Yvetta Cíglerová
 • 28.11.2019
 • 2 minúty čítania

V novej verzii sme pre Vás pripravili ďalšie funkcie eKasy (vylepšené „platby“ a možnosť úhrady DLV pokladničným dokladom), jednoduchšiu kontrolu reklamácií a tiež rozšírenú možnosť automatického ukladania súborov aj do formátov XLS a CSV.

Top novinky:

1. eKasa – úhrada DLV pokladničným dokladom

Úhrada dodacieho listu vydaného pokladničným dokladov sa po novom odosiela do eKasy, pričom takto vytvorený pokladničný doklad si preberie účtovanie zásob podľa druhu položky katalógu (materiál, tovar, výrobok, služba).

2. eKasa – úhrada faktúry platobnou kartou aj cez tlačidlo „platby“

Úhradu faktúry kartou je možné teraz realizovať aj pomocou tlačidla „platby“, ktoré doteraz podporovalo len platbu v hotovosti. Podpora úhrady faktúry kartou aj pomocou fiktívnej pokladnice ostáva zachovaná.

3. Reklamácie – jednoduchšia kontrola

Vďaka pokročilému nastaveniu filtrov budete jednoduchšie sledovať vybavovanie prijatých reklamácií v zákonnom termíne. Napríklad si vyfiltrujete, ktorá reklamácia sa riešiť dlhšie ako dvadsať dní a stále nie je vybavená.

4. Generovanie reverse charge v mene zdrojového dokladu

Vygenerovaný interný doklad systém vytvorí v mene zdrojového dokladu.

5. Automatická akcia ukladá súbory aj do XLS a CSV

Automatická akcia S5AutoExportPDFAutomat (Iná akcia / Ekonomické jadro) určená pre ukladanie PDF súborov do zvoleného adresára bola premenovaná na S5AutoExportFileAutomat a jej funkčnosť bola rozšírená o možnosť ukladania súborov taktiež vo formáte XLS a CSV.

Účtovníctvo

 • Položky bankových výpisov (Banka) – do tlačových zostáv Zoznam položiek výpisu Zoznam položiek výpisu so zaúčtovaním bol doplnený údaj o typ položky Výdaj/Príjem.

 • Kontrola DPH (DPH) – u položiek, ktoré majú Typ ceny nastavený na hodnotu Iba daň, zostava nekontroluje, či výška DPH pre danú sadzbu zodpovedá základu.
 • Výsledovka (Tlačové zostavy) – pokiaľ je v Sprievodcovi tlačou výsledovky za obdobie na strane 2 zaškrtnutá voľba Tlačiť zvlášť za stredisko/zákazku/činnosť, položky sú v zostave zoradené abecedne podľa Kódu strediska, zákazky alebo činnosti.
 • Účtovný denník – tlačidlo Aktuálne obdobie je v zozname dostupné aj používateľom, ktorí majú v rámci Používateľskej role povolené iba čítanie.
 • Bankové výpisy – v detaile Položky bolo zneprístupnené mazanie položiek pomocou klávesy
 • Zjednodušený daňový doklad– do hlavičky faktúr prijatých, interných, záväzkových a pohľadávkových dokladov bola s ohľadom na správne vykazovanie dokladu v Kontrolnom výkaze pridaná možnosť individuálne určiť, kedy sa jedná o zjednodušený daňový doklad.

Adresár

Firmy

 • Pri generovaní Daňových dokladov k platbe sa do poľa Názov firmy na doklade z karty Firmy preberá text z poľa Zaradiť ako (názov), a nie z poľa Názov, ako to bolo doteraz.
 • V Sprievodcovi hromadným odosielaním e-mailov (spúšťa sa pravým tlačidlom myši nad zoznamom adresára voľbou Hromadný e-mail) bola upravená funkcia Variant e-mailového spojenia tak, že pri voľbe Použiť prvú adresu v poradí program dohľadá e-mailovú adresu s najvyššou prioritou (aj v prípade, keď má pridelené poradové číslo vyššie ako 1).

 

Fakturácia

Faktúry vystavené

 • Pokiaľ je v agende prvýkrát použitá funkcia Platby, bez toho, aby na karte Nastavenie skupiny faktúr vystavených boli predom určené konkrétne skupiny interných, pohľadávkových a príjmových dokladov, program pre generovanie týchto dokladov automaticky použije nastavenie skupiny Nezaradené v príslušných zoznamoch.
 • Automatické generovanie hradiacich dokladov (konfigurovaných v Nastavení skupiny faktúr vystavených / záložka Rozúčtovanie) pri hotovostných faktúrach program nevykoná v prípade, keď zdrojový doklad nie je schválený. Pri uložení takého dokladu sa zobrazí informácia, že pre neschválené doklady nie je možné hradiaci doklad generovať.

Faktúry prijaté

 • Došlo k úprave schvaľovania dokladu pri použití funkcie Vytvoriť opravný daňový doklad – dobropis. Pokiaľ je zdrojová faktúra evidovaná ako Schválená a súčasne nie je v Sprievodcovi nastavením programu v záložke Ostatné aktivovaná voľba Automaticky schvaľovať doklad pri uložení, dobropis sa uloží ako neschválený.
 • Funkčnosť Reverse charge bola upravená tak, aby program pri automatickej tvorbe Interného dokladu vždy rešpektoval menu individuálne zvolenú na zdrojovej faktúre a neriadil sa voľbou meny nastavenej na karte Firmy (záložka Obchod) vybraného partnera.

Zálohové faktúry vystavené/prijaté – spôsob aktualizácie poľa Zostáva uhradiť bol zosúladený s funkčnosťou používanou na ostatných dokladoch a dané pole sa aktualizuje už v priebehu úprav na doklade.

Kniha jázd

 • Cestovné príkazy – používanie cudzích mien bolo zosúladené s ostatnými modulmi Money a kurz sa dosadzuje na základe voľby Typu kurzu zadanej v Sprievodcovi nastavením programu, záložka Agenda.

Objednávky

Objednávky prijaté

 • V zozname pribudlo tlačidlo Šablóny s rovnakou funkčnosťou, aká je napr. v zoznamoch faktúr.
 • Pri postupnom preberaní niekoľkých objednávok do jedného Dodacieho listu vystaveného tlačidlom Pridať dokladom, sa teraz zobrazuje Poznámka zadaná na karte objednávky len pri prebratí príslušného dokladu a to iba v situácii, keď je na objednávke aktivované pole Zobraziť poznámku pri vybavení.

Business Intelligence

Analýza – v súvislosti s prechodom na novú verziu vývojárskeho nástroja DevExpress, , sa od verzie 1.10.9.  prejavili nasledujúce zmeny v systéme ovládania:

 • Keď v pivot tabuľke pri výbere hodnôt dátových polí individuálne zaškrtnete väčší počet polí tzv. „na preskáčku“, je v mieste posuvníka prerušovanou čiarou graficky znázornené, v ktorej časti zoznamu ich máte hľadať.

 • Pokiaľ sa pre výber zobrazí menší počet hodnôt, zoradia sa do stĺpcov a posuvník nie je potrebný.

 • Hodnoty sa dajú filtrovať aj podľa textu alebo čísel – v ponuke je veľa možností typu začína, obsahuje apod.

 • Použité filtre sa zobrazujú dole na lište, kde sa tiež dajú editovať.

 

 • Filtre sú aplikované bezprostredne po výbere podmienok a pivot tabuľka sa hneď prekresľuje.

Administrácia 

Automatické akcie 

 • Akcia S5AutoExportPDFAutomat (Iná akcia / Ekonomické jadro) určená pre ukladanie PDF súborov do zvoleného adresára bola premenovaná na S5AutoExportFileAutomat a jej funkčnosť bola rozšírená o možnosť ukladania súborov aj vo formáte XLS a CSV.

 

 • Konfigurácia akcie S5MailAutomat (Iná akcia / Ekonomické jadro) bola v záložke Správa upravená tak, že sa pole E-mailová adresa pre náhľad už nedoplňuje automaticky a adresu je potrebné zapísať individuálne. Vzhľadom k tomu, že táto funkcia slúži iba pre overenie nastavenej podoby e-mailových správ, adresa sa neukladá a pri ďalšom otvorení karty Nastavenie automatického odosielania pošty je pole opäť prázdne.
 • Pre akciu určenú k odosielaniu e-mailov S5MailAutomat (Iná akcia / modul Ekonomické jadro) bol na kartu Konfigurácie pridaný nový Variant e-mailového spojenia. Pri voľbe Použiť e-mailové spojenie kontaktnej osoby dokladu sa do adresy e-mailu dosadí spojenie uložené na karte kontaktnej Osoby, ktorá je uvedená na doklade v záložke Odberateľ/Dodávateľ. Pokiaľ má táto osoba viac e-mailových spojení, program použije Predvolené spojenie, a ak nie je nastavené, zvolí e-mailové spojenie s najvyššou prioritou.

 

Ostatné 

 • Korekcie dokladov – v prípade, kedy sú na doklade vykonané Korekcie a súčasne nie je zadané Členenie DPH, účtovný doklad nie je možné uložiť. Program v takom prípade zobrazí chybovú hlášku. Úprava sa prejaví vo faktúrach, pokladničných, pohľadávkových, záväzkových a interných dokladoch.
 • Súčty dokladov – výpočet cien v Detaile dostupnom v zoznamoch dokladov bol upravený a pri odpočte záloh berie do úvahy tiež vratky (ktoré pri odpočte menia znamienko).
 • Doklady – rozsah poľa IČO v hlavičke dokladu bol obmedzený na 20 znakov tak, že do poľa nemožno znaky nad maximálny limit vôbec vpísať.
 • Odberateľský doklad – po výbere Odberateľa sa z karty jeho Firmy do hlavičky dokladu automaticky kopírujú adresy do záložiek Fakturačná adresa a Konečný príjemca. Money teraz umožňuje tieto adresy ručne zmeniť bez toho, aby sa úpravy prepisovali do ostatných záložiek.
 • Rýchle hľadanie (CTR+F) – bola obnovená možnosť rýchleho vyhľadávania textu v bunkách zoznamov prostredníctvom klávesových skratiek CTR+C a CTR+V, ev. CTRL+H.
 • Navigátor – v štruktúre ponuky funkcií v Navigátore a Menu došlo k nasledujúcim úpravám:
  • Uzly Money Portál a EET boli z hlavnej ponuky presunuté do časti Administrácia.
  • Uzol Personalistika bol z hlavnej ponuky presunutý do menu Zoznamy.

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor