MENU Zatvoriť

Ako podnikateľom pomôže index daňovej spoľahlivosti?

 • 26.7.2022
 • 2 minúty čítania

Podnikatelia si v uplynulých týždňoch nachádzali v schránkach oznámenia o pridelení indexu daňovej spoľahlivosti. Oznámenie dostal každý daňovník, ktorý je registrovaný pre daň z príjmov a podniká. Čo je index daňovej spoľahlivosti a ako môže podnikateľom pomôcť?

Čo je index daňovej spoľahlivosti

Index daňovej spoľahlivosti je hodnotenie daňových subjektov na základe plnení určitých kritérií. Cieľom nástroja Finančnej správy SR nemá byť nespoľahlivé subjekty sankcionovať, ale motivovať podnikateľov k plneniu daňových povinností a záväzkov voči rôznym úradom.

Nástroj na Slovensku nie je žiadnou novinkou, no v poslednom období prešiel viacerými zmenami. Novelou Daňového poriadku, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2022, bude index daňovej spoľahlivosti transformovaný z neverejného na verejný. Zmenou sa má zabezpečiť transparentnosť hodnotenia daňových subjektov.

Hodnotenie podnikateľov

Hodnotené sú výhradne právnické a fyzické osoby s príjmami z podnikania a fyzické osoby s príjmami zo samostatnej zárobkovej činnosti. Daňový subjekt tiež musí byť registrovaný pre daň z príjmov minimálne dva roky a k dátumu indexu hodnotenia daňovej spoľahlivosti nesmie byť v konkurze ani likvidácii.

Každý podnikateľ získa index daňovej spoľahlivosti, a to predovšetkým na základe plnenia povinností voči Finančnej správe SR a dosiahnutých ekonomických ukazovateľov.

Kritériá pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti

Kritériá pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti upravuje vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 544/2021 Z. z. o kritériách na určenie indexu daňovej spoľahlivosti.

Index daňovej spoľahlivosti sa určuje na základe nasledujúcich kritérií:

 • podanie priznaní a výkazov v lehote,
 • plnenie oznamovacích povinností v lehote,
 • platenie daní, preddavkov a pokút včas a v plnej výške,
 • výsledky z daňovej kontroly,
 • uvedenie správnej výšky dane v daňovom priznaní alebo dodatočnom daňovom priznaní,
 • uhradenie alebo odvedenie dane v lehote,
 • dodržiavanie daňových a colných predpisov a plnenie zákonných povinností,
 • dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice,
 • ekonomické ukazovatele (počet zamestnancov, výška obratu podnikateľa, výsledok hospodárenia subjektu).

Daňovníci sú po novom rozdelení do 3 skupín:

 • vysoko spoľahlivý daňový subjekt (najviac 10 bodov (vrátane) za splnenie kritérií a splnenie podmienky ekonomického ukazovateľa),
 • spoľahlivý daňový subjekt (viac ako 10 a menej ako 25 bodov za splnenie kritérií alebo najviac 10 bodov za kritériá, ale nesplnená podmienka ekonomického ukazovateľa),
 • nespoľahlivý daňový subjekt (25 bodov a viac za splnenie kritérií).

Benefity pre poctivých podnikateľov

Na základe prideleného hodnotenia môžu čerpať rôzne benefity. Ide napríklad o predĺžené lehoty či rýchlejšie vyhovenie žiadostiam. Ich kompletný zoznam je uvedený na stránke Finančnej správy SR. Čím menej je podnikateľ spoľahlivý, tým menej benefitov bude môcť využiť.

Poctiví podnikatelia si môžu okrem benefitov od štátu dobrým hodnotením v indexe aj vylepšiť povesť svojej firmy. Zoznam daňových subjektov, ktorým bol index pridelený, bude verejne dostupný v informačných zoznamoch na webovom sídle Finančnej správy SR, a to najneskôr do 30. septembra 2022. Ktokoľvek si teda bude môcť skontrolovať vaše hodnotenie a na základe toho sa rozhodovať, či s vami bude chcieť spolupracovať.

O pridelenom indexe sa podnikateľ dozvie z oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti. Proti oznámeniu má daňový subjekt právo podať námietku. Prehodnocovanie bude prebiehať každých 6 mesiacov v kalendárnom roku.

O tom, aké benefity môžu spoľahlivé daňové subjekty čerpať, sa dočítate v článku Index daňovej spoľahlivosti: Aké benefity môžu čerpať spoľahliví podnikatelia?

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor