MENU Zatvoriť

Skladová inventúra

  • 16.12.2020
  • 4 minúty čítania

Skladové inventúry umožňujú vyrovnanie evidovaného stavu zásob so skutočným fyzicky zisteným stavom. Pri inventúre vznikajú inventúrne rozdiely medzi fyzickým a evidenčným stavom: kladné (prebytky), ak je fyzický stav vyšší ako evidenčný a záporné (manko), ak je fyzický stav nižší ako evidenčný. Zápisom inventúrnych rozdielov evidenčný stav sa vyrovná tak, aby zodpovedal fyzickému stavu.

Nastavenie skladovej inventúry

Pred samotným vytvorením skladovej inventúry odporúčame overiť a správne nastaviť skupinu pre uloženie korekčných dokladov: Príjemky pre prebytok a Výdajky pre manko. Nastavenie je možné vyvolať cez Navigátor pravým tlačidlom myši na Skladové inventúry.

Pre tieto účely je najlepšie vytvoriť v zozname Príjemiek a Výdajok osobitnú skupinu pre uloženie korekčných dokladov.

Založenie karty skladovej inventúry

Po pridaní skladovej inventúry je v karte automaticky nastavený stav inventúry na hodnotu Rozpracovaná. Je potrebné aby dátum zadaný na inventúre bol vyšší, ako je dátum posledného uzatvoreného obdobia. K zvolenému dátumu bude načítaný evidenčný stav zásob. Skladová inventúra založená k určitému dátumu bude k tomuto dátumu aj uzatváraná.

Typ inventúry je evidenčný. Podnikateľský subjekt má povinnosť vykonať riadnu skladovú inventúru aspoň jedenkrát ročne.

Rozsah inventúry je možné nastaviť na:

  • Iba zásoby v inventúrnych dokladoch: Ide o možnosť, kedy stav zásob, ktoré neboli pri fyzickej inventúre nájdené na sklade, je potrebné vysporiadať ručne. Do inventúry budú zahrnuté iba tie zásoby, ktoré budú figurovať v inventúrnom doklade .
  • Všetky zásoby: Do inventúry budú zahrnuté všetky zásoby, aj tie, ktoré nebudú uvedené v inventúrnom doklade. V tomto prípade program na neuvedených zásobách vynuluje stavy korekčnou výdajkou/príjemkou.

Skladovú inventúru je možné Obmedziť iba na sklad. Pokiaľ do poľa nie je vybraný žiadny sklad, do inventúrneho dokladu môžete pridávať zásoby zo všetkých skladov. V opačnom prípade program umožní výber zásob iba z uvedeného skladu.

V Inventúrnej súpiske sa nachádza zoznam zásob, ktorých sa inventúra týka. Ide o všetky položky Inventúrnych dokladov, vzťahujúcich sa k danej inventúre. Udáva Inventúrne množstvo (fyzický stav) na sklade.

V záložke Predbežný výsledok inventúry sa nachádza zoznam všetkých zásob, z inventúrnych dokladov priradených k danej inventúre, pričom v tomto zozname je uvedené aj Evidenčné množstvo zásob (stav zásob v systéme Money). Evidenčné množstvo predstavuje stav zásob v Money k dátumu zvolenému na karte skladovej inventúry.

Vytvorenie inventúrneho dokladu

V prípade, že očakávate obsiahlejší zoznam inventúrnych dokladov, odporúča sa ich rozdeliť do logických celkov, teda vytvoriť skupiny zoznamov, napr. mimoriadne a riadne inventúry, doklady podľa skladov, pobočiek.

Prostredníctvom Inventúrnych dokladov je do systému zaevidovaný skutočný, fyzický stav zásob (Inventúrny stav). K jednej inventúre je možné mať viacero inventúrnych dokladov, čo umožňuje pridávať fyzický stav zásob viacerým pracovníkom súčasne.

Inventúrny doklad je možné opravovať iba v prípade, ak je inventúra v stave Rozpracovaná.

Do inventúrneho dokladu je potrebné do poľa Sklad. inventúra vybrať inventúru, ku ktorej bude inventúrny doklad priradený:

Do inventúrneho dokladu sa pridávajú položky zo zoznamu zásob, kde sa zadáva fyzické množstvo na sklade. Množstvo zásob vo viacerých inventúrnych dokladoch sa v inventúre sčítava podľa zásoby do inventúrneho množstva.

Import inventúrneho dokladu cez modul XLS import

Inventúrne doklady je možné do systému Money aj importovať pomocou modulu XLS import z pripravenej excelovskej tabuľky, v ktorej máte zoznam zásob s fyzickým stavom zásob. Import uľahčí a zrýchli vytváranie inventúrnych dokladov, pokiaľ je potrebné do dokladu pridávať väčšie množstvo položiek.

V karte importu inventúrnych dokladov je potrebné načítať excelovský súbor. Následne v záložke Podrobnosti nastaviť jednotlivé parametre importu.

Po realizácii importu bude vytvorený inventúrny doklad, a následne bude možné pristúpiť k uzatvoreniu inventúry.

Uzatvorenie inventúry

Uzatvorením inventúry dochádza ku korekcii stavu zásob na vybranom sklade, alebo vo všetkých skladoch tak, aby zodpovedal skutočnému stavu zistenému inventarizáciou.

Do evidenčného stavu pri Mimoriadnej inventúre sa načíta aktuálny stav zásob, pri Riadnej inventúre stav zásob k zvolenému dátumu.

Pokiaľ je evidenčný stav vyšší ako inventúrny (fyzický) stav, ide o manko. V prípade opačného stavu ide o prebytok.

Pri uzatvorení inventúry sa vytvoria skladové doklady, korekčné príjemky/výdajky. Do položiek dokladov, do množstva, sa zapíše rozdiel množstva medzi evidenčným a inventúrnym stavom. Pri zásobách, kde je evidenčný stav vyšší ako inventúrny, je vytvorená skladová výdajka. Pri zásobách, kde je evidenčný stav nižší ako inventúrny, je vytvorená skladová príjemka.

V prípade zložených kariet (sada, komplet), sa korekčné doklady generujú pre zásoby, ktoré tvoria zloženia karty, čiže komponenty.

Skladová inventúra sa uzavrie tým, že používateľ zmení stav z Rozpracovaná na Uzatvorená. V prípade Riadnej inventúry je možné v rámci uzatvorenia inventúry vytvoriť aj Uzávierku skladu (Uzatvorená s uzávierkou) k dátumu inventúry. Vo všeobecnosti sa odporúča však iba Uzatvárať skladovú inventúru a skladovú uzávierku robiť ako samostatný krok, ktorému predchádzajú isté procesy (prepočet OC a pod.).

V prípade, že bude potrebné sa vrátiť k evidencii skladovej inventúry – je potrebné zmeniť jej stav z Uzatvorená na Rozpracovaná. Systém sám na pozadí vymaže generované korekčné skladové doklady. Následne je možné v prípade potreby inventúrne doklady ešte upraviť a skladovú inventúru opätovne uzavrieť k dátumu skladovej inventúry.

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor