MENU Zatvoriť

Skladová inventura: jak na ni v ERP systému Money

  • 16. 12. 2020
  • 4 minuty čtení

Skladové inventury umožňují vyrovnání evidovaného stavu zásob se skutečným fyzicky zjištěným stavem. Při inventuře vznikají inventurní rozdíly mezi fyzickým a evidenčním stavem: kladné (přebytky), pokud je fyzický stav vyšší než evidenční, a záporné (manko), pokud je fyzický stav nižší než evidenční. Zápisem inventurních rozdílů se evidenční stav vyrovná tak, aby odpovídal fyzickému stavu.

Vytvoření inventury

Při vytváření inventury je možné nastavit typ na řádnou a mimořádnou inventuru. U mimořádné inventury jsou vytvořeny korekční doklady, řádná navíc vytváří i skladovou uzávěrku.

Nastavení skladové inventury

Před samotným vytvořením skladové inventury doporučujeme ověřit a správně nastavit skupinu pro uložení korekčních dokladů: Příjemky pro přebytek a Výdejky pro manko. Nastavení je možné vyvolat přes Navigátor pravým tlačítkem myši na Skladové inventury.

Pro tyto účely je nejlepší vytvořit v seznamu Příjemek a Výdejek vlastní skupinu pro uložení korekčních dokladů. Na této skupině je pak možné si nastavit Druh pohybu pro účely inventury a v Konfiguraci účtů pohybů zásob si nastavit kombinace předkontací pro jednotlivé Druhy položek Katalogu (při vedení skladů metodou A).

Založení karty skladové inventury

Po přidání skladové inventury je v kartě automaticky nastavený stav inventury na hodnotu Rozpracovaná. Je potřeba, aby zadané datum bylo vyšší, než je datum posledního uzavřeného období. Ke zvolenému datu bude načten evidenční stav zásob.

Rozsah inventury je možné nastavit na:

a) Pouze zásoby v inventurních dokladech

  • Jde o možnost, kdy je stav zásob, které nebyly při fyzické inventuře nalezeny na skladě, potřeba vypořádat ručně. Do inventury budou zahrnuty jen ty zásoby, které budou figurovat v inventurním dokladu.

b) Všechny zásoby

  • Do inventury budou zahrnuty všechny zásoby, i ty, které nebudou uvedeny v inventurním dokladu. V tomto případě program na neuvedených zásobách vynuluje stavy korekční výdejkou/příjemkou.

Skladovou inventuru je možné Omezit jen na sklad. Pokud v poli není vybraný žádný sklad, do inventurního dokladu můžete přidávat zásoby ze všech skladů. V opačném případě program umožní výběr zásob jen z uvedeného skladu.

V Inventurní soupisce se nachází seznam zásob, kterých se inventura týká. Jde o všechny položky Inventurních dokladů vztahujících se k dané inventuře. Udává Inventurní množství (fyzický stav) na skladě.

V záložce Předběžný výsledek inventury se nachází seznam jako v inventurní soupisce a je zde navíc uveden i Evidenční stav zásob.

V záložce Předběžný výsledek inventury všech zásob se nachází seznam všech zásob vybraných podle pole Omezit jen na sklad, případně ze všech skladů. V seznamu se nacházejí i zásoby, které nefigurují v Inventurních dokladech.

Vytvoření inventurního dokladu

Prostřednictvím Inventurních dokladů je do systému zaevidovaný skutečný, fyzický stav zásob (Inventurní stav). K jedné inventuře je možné mít vícero inventurních dokladů, což umožňuje přidávat fyzický stav zásob vícerým pracovníkům současně.

Inventurní doklad je možné opravovat jen v případě, pokud je inventura ve stavu Rozpracovaná.

Do inventurního dokladu je potřeba vybrat do pole Sklad. inventura inventuru, ke které bude inventurní doklad přiřazen.

Do inventurního dokladu se přidávají položky ze seznamu zásob, kde se zadává fyzické množství na skladě. Množství zásob ve vícerých inventurních dokladech se v inventuře zúčtuje podle zásoby do inventurního množství.

Import inventurního dokladu přes modul XLS Import

Pomocí modulu XLS Import je možné importovat inventurní doklady z připravené excelovské tabulky, ve které máte seznam zásob s fyzickým stavem zásob. Import ulehčí a zrychlí uživateli vytváření inventurních dokladů, pokud je potřeba do dokladu přidávat větší množství položek.

V kartě importu inventurních dokladů je potřeba načíst excelovský soubor. Následně v záložce Podrobnosti je potřeba nastavit jednotlivé parametry importu.

 

Po realizaci importu bude vytvořen inventurní doklad. 

Následně bude možné přistoupit k uzavření Inventury 

Uzavření inventury 

Uzavřením inventury dochází ke korekci stavu zásob na vybraném skladu nebo ve všech skladech tak, aby odpovídal skutečnému stavu zjištěnému inventarizací. 

Pokud je evidenční stav vyšší než inventurní (fyzický) stav, jde o manko. V případě opačného stavu jde o přebytek.

 

Při uzavření inventury se vytvoří skladové doklady, korekční příjemky/výdejky. Do položek dokladů, do množství, se zapíše rozdíl množství mezi evidenčním a inventurním stavem. U zásob, kde je evidenční stav vyšší než inventurní, je vytvořena skladová výdejka. U zásob, kde je evidenční stav nižší než inventurní, je vytvořena skladová příjemka. 

Účtování těchto skladových dokladů se řídí Konfigurací účtů pohybů zásob, tedy kombinací Druhu pohybu a Druhu položky Katalogu
V případě složených karet (sada, komplet) se korekční doklady generují pro zásoby, které tvoří složení karty, tedy komponenty. 

V případě Řádné inventury je možné v rámci uzavření inventury vytvořit i Uzávěrku skladu k datu inventury. 

Podobné
články

Zákaznická podpora

Zákaznický portál

Obchodní oddělení

Napište nám

Systém Money ERP vám přináší Seyfor