MENU Zatvoriť
Select language

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov: Ako vám s ním pomôže Money ERP

 • 19.7.2021
 • 3 minúty čítania

Časové rozlíšenie patrí medzi jednu z najdôležitejších účtovných operácií. Prinášame stručného sprievodcu, v ktorom sa dozviete nielen čo je časové rozlíšenie, ale tiež ako vám s ním pomôže riešenie Money ERP.

Čo je časové rozlíšenie nákladov a výnosov a ako s ním pracovať?

Jednou zo základných zásad pri vedení účtovníctva je tzv. zásada akruálneho princípu. Tá v súlade so slovenskou legislatívou (konkrétne ustanovením § 3 ods. 1 zákona o účtovníctve) požaduje vykazovanie všetkých hospodárskych operácii v období, ktorého sa vecne a časovo týkajú. Inými slovami je potrebné náklady vykazovať v období, kedy došlo k spotrebe, výdavky v rovnakom období ako úbytok peňazí/financií a podobne. 

V záujme správneho vyčíslenia hospodárskeho výsledku sa preto vykonáva tzv. časové rozlíšenie výnosov a nákladov. To od danej účtovnej jednotky vyžaduje určiť presnú výšku záväzku či pohľadávky, jej časové vymedzenie a rovnako aj jej účel. Časové rozlíšenie sa delí na dlhodobé a krátkodobé v závislosti na splatnosti k dátumu účtovnej uzávierky.

Postupy účtovania stanovujú prípady, v ktorých časové rozlíšenie použiť nie je možné, ale tiež v ktorých je jeho použitie nepovinné. Do prvej skupiny spadajú rôzne pokuty, manka a náhrady škôd, zatiaľ čo druhú tvoria drobné, pravidelne sa opakujúce položky s malým významom. Ak ste „mikro“ účtovná jednotka, nemusíte tak časovo rozlišovať nevýznamné pravidelne sa opakujúce prípady, ktoré súvisia s nasledujúcim účtovným obdobím. Malé a veľké účtovné jednotky si môžu takýto postup dovoliť iba pri účtovných prípadoch týkajúcich sa prvého a posledného mesiaca účtovného obdobia (napríklad poplatky za telefón na prelome decembra / januára). 

Účty pre časové rozlíšenie 

V účtovnej osnove je pre účely rozlíšenia vyhradená účtovná skupina 38 – Prechodné účty aktív a pasív. V nej nájdeme nasledujúce účty: 

 • Náklady budúcich období (381) zahŕňa prípady, kedy výdaje náležia do bežného obdobia, ale náklady spadajú do obdobia nasledujúceho. Typicky sa jedná napríklad o predplatné či nájom platený dopredu.
 • Komplexné náklady budúcich období (382) sú v jadre zhodné s predchádzajúcim účtom, oproti nemu sa ale náklady vzťahujú k jednému účelu a vykazujú v nasledujúcom období súhrnne. Dobrým príkladom takého účtu sú náklady na dlhodobou propagáciu či výskum a vývoj.
 • Výdaje budúcich období (383) sa používa na účtovanie nákladov súvisiacich s bežným obdobím, u ktorých ale do účtovnej závierky nedošlo k výdaju. Pri tomto účte musí byť známa presná suma, v praxi sa s ním preto stretneme pri spätne hradených nájmoch či u spätného leasingu.  
 • Výnosy budúcich období (384) je určený pre príjmy obdržané v bežnom účtovnom období, ktorý výnosovo patrí do obdobia nasledujúceho. Aj tu môžeme ako príklad použiť nájom platený dopredu, ale v tomto prípade z pozície prenajímateľa.
 • Príjmy budúcich období (385) sa používajú vtedy, keď do konca účtovného obdobia nebola inkasovaná čiastka, ktorá je výnosom z daného obdobia. Tu môžeme ako príklad použiť provízie z výnosov či doposiaľ nevyfakturovanú prácu.
  Všetky vyššie uvedené účty používame iba vtedy, keď pri danej operácii poznáme presnú sumu, účel aj obdobie. 

Ako vám s časovým rozlíšením pomôže Money ERP?

Vzhľadom k vyššie uvedenému je zrejmé, že časové rozlíšenie zahŕňa nemalé množstvo účtovnej administratívy, ktorá sa môže najmä pri veľkom objeme účtovných operácii stať neprehľadnou. Ale užívatelia Money ERP  môžu siahnuť po module Časové rozlíšenie, ktorý poskytuje následujúce možnosti:

 • pridávať k dokladom záložku časového rozlíenia, v ktorej si zvolíte časový úsek pre rozpočítanie faktúry s presnosťou na dni,
 • nastavenie ročnej, mesačnej či kvartálnej periódy pre samotný výpočet,
 • automatické vytvorenie návrhu časového rozlíšenia na základe zadaných dát a vygenerovanie položiek časového rozlíšenia,
 • automatické zaúčtovanie návrhu internými dokladmi podľa užívateľského nastavenia.

 

Mám záujem o modul Časové rozlíšenie

 

Predtým som musela časové rozlíšenie zložito a zdĺhavo spracovávať pomocou excelovských tabuliek. Oproti tomu modul Časové rozlíšenie v Money ERP vykonáva všetko potrebné automaticky a v rámci jedného systému, čím mi šetrí veľké množstvo času a práce. Automatizácia má veľkú výhodu i v znížení chybovosti, kedy už nehrozí, že by sa na nejakú faktúru zabudlo." Martina Kratochvílová, účtovníčka Solitea Slovensko, a.s.

Časové rozlíšenie príklady

Účtovanie nákladov budúcich období (381)

Náklady budúcich období účtujeme v prípade výdavkov bežného účtovného obdobia, ktoré sa viažu k nákladom vstupujúcim do výsledku hospodárenia v budúcom období. Môže ísť napríklad o vopred platené služby ako je nájomné.

Časové rozlíšenie - príklad / účtovanie nákladov budúcich období

Faktúra prijatá, ktorá prišla 25.05.2022 o nájomnom na obdobie 09. - 12.2022.

Napriek tomu, že faktúra bude uhradená v máji, do nákladov vstupuje až v mesiacoch september, október, november a december.

Zaúčtovanie faktúry 381/321

Takto vytvorenú faktúru dokážeme preniesť do časového rozlíšenia. Označíme danú faktúru a cez funkciu „Časové rozlíšenie“ spustíme Sprievodcu generovaním kariet časového rozlíšenia.

Časové rozlíšenie - príklad / zaúčtovanie faktúry

Po tomto kroku na záložke časové rozlíšenie vidíme, akým spôsobom sa nám budú položky účtovať.

Časové rozlíšenie - účtovanie položiek

V poslednom kroku zaúčtujeme položky časového rozlíšenia a vytvoria sa nám interné doklady.

Časové rozlíšenie - interné doklady

Účtovanie výnosov budúcich období (384)

Výnosy budúcich období účtujeme v prípade, že poskytujeme službu v nasledujúcom období, ale inkaso vyžadujeme v bežnom období.

Zaúčtovanie faktúry 311/384

Časové rozlíšenie - účtovanie výnosov budúcich období / zaúčtovanie faktúry

Pri prenesení faktúry do zoznamu časového rozlíšenia vidíme, ako sa bude časové rozlíšenie účtovať.

Časové rozlíšenie - prenesenie faktúry do zoznamu časového rozlíšenia

Po zaúčtovaní vidíme v interných dokladoch zaúčtovanie časového rozlíšenia.

Časové rozlíšenie - zaúčtovanie v interných dokladoch

Podobné
články

Zákaznícka podpora

Zákaznícky portál

Obchodné oddelenie

Napíšte nám

Systém Money ERP vám prináša Seyfor